Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Spoločnosť Daimler zverejňuje správu k tretiemu štvrťroku 2019

Vydané 5. 11. 2019

• Značný odbyt v divíziách Mercedes-Benz Cars (+8 %) a Vans (+10 %) v treťom štvrťroku
• Obrat na úrovni 43,3 (Q3 2018: 40,2) mld. €
• Zisk koncernu pred zdanením a úrokmi na úrovni 2,7 (Q3 2018: 2,5) mld. €
• Hospodársky výsledok koncernu na úrovni 1 813 (Q3 2018: 1 761) mil. €
• Čistá likvidita z priemyselnej činnosti na úrovni 9,6 (Q2 2019: 6,6) mld. €

Spoločnosť Daimler AG (burzová skratka: DAI) zverejnila výsledky za tretí štvrťrok, ktorý bol uzatvorený 30. septembra 2019. Odbyt koncernu vzrástol o 6 % na 839 300 (Q3 2018: 794 700) osobných motorových a úžitkových vozidiel. Obrat stúpol o 8 % na 43,3 (Q3 2018: 40,2) mld. €. Po očistení o pozitívne vplyvy výmenných kurzov bol obrat mierne nad úrovňou z predchádzajúceho roka. V treťom štvrťroku dosiahol koncern Daimler zisk pred zdanením a úrokmi 2,7 (Q3 2018: 2,5) mld. €, teda nárast o 8 %.

„Silné predajné čísla divízií Cars a Vans podporili našu finančnú výkonnosť v treťom štvrťroku. Aby sme však zvládli transformáciu počas nasledujúcich rokov, budeme musieť vynaložiť oveľa väčšie úsilie: budeme musieť výrazne zredukovať naše náklady a konzekventne posilňovať peňažný tok,“ povedal Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars.

Hospodársky výsledok koncernu narástol v treťom štvrťroku o 3 % na 1 813 (Q3 2018: 1 761) mil. €. Podiel akcionárov Daimler AG na hospodárskom výsledku koncernu dosiahol 1 719 (Q3 2018: 1 689) mil. €; čo viedlo k nárastu výsledku pripadajúceho na jednu akciu na 1,61 (Q3 2018: 1,58) €.

Voľný peňažný tok a likvidita

V prvých deviatich mesiacoch roku 2019 dosiahol voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti mínus 0,5 (Q1-3 2018: mínus 0,06) mld. €. Ten je rovnako ako doteraz ovplyvňovaný pracovným kapitálom a pokračujúcimi investíciami do budúcich produktov. V treťom štvrťroku v koncerne klesli investície do hmotného majetku na úroveň 1,8 (Q3 2018: 2,1) mld. €. Výdavky na výskum a vývoj stúpli na úroveň 2,5 (Q3 2018: 2,4) mld. €.

Čistá likvidita z priemyselnej činnosti klesla na konci tretieho štvrťroka v porovnaní s 31. decembrom 2018 z 16,3 mld. € na 9,6 mld. €. Prispelo k tomu vyplácania dividend akcionárom spoločnosti Daimler AG vo výške 3,5 (2018: 3,9) mld. €, vplyvy týkajúce sa zavedenia bilancovania lízingových nájomcov v súlade s IFRS 16 (3,2 mld. €) či voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti.

Výsledky jednotlivých divízií

V porovnaní s minulým rokom vzrástol odbyt divízie Mercedes-Benz Cars v treťom štvrťroku o 8 % na 604 700 (Q3 2018: 559 500) osobných motorových vozidiel. Obrat sa zvýšil o 9 % na 23,5 (Q3 2018: 21,7) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi sa zlepšil o 4 % na 1 423 (Q3 2018: 1 372) mil. €. Ziskovosť bola na úrovni 6,0 % (Q3 2018: 6,3 %).

Divízia Daimler Trucks zaznamenala v treťom štvrťroku pokles odbytu o 8 % na úrovni 125 400 (Q3 2018: 136 100) jednotiek. Obrat stúpol o 3 % na 10,3 (Q3 2018: 10,0) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi klesol o 9 % na 774 (Q3 2018: 850) mil. €. Ziskovosť zaznamenala pokles na úroveň 7,5 % (Q3 2018: 8,5 %).

Odbyt divízie Mercedes-Benz Vans sa vyšplhal o 10 % na 100 300 (Q3 2018: 91 400) predaných jednotiek. Obrat stúpol o 15 % na 3,5 (Q3 2018: 3,0) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi vzrástol na 113 (Q3 2018: mínus 93) mil. €. Ziskovosť bola na úrovni 3,2 % (Q3 2018: mínus 3,1 %).

Divízia Daimler Buses zvýšila v treťom štvrťroku predaje o 16 % na 9 000 (Q3 2018: 7 700) jednotiek. Rovnako narástol aj obrat o 16 % na 1,2 (Q3 2018: 1,1) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi vzrástol o viac než polovicu na 79 (Q3 2018: 30) mil. €. Ziskovosť narástla na úroveň 6,4 % (Q3 2018: 2,8 %).

V prípade spoločnosti Daimler Mobility AG (predtým Daimler Financial Services) bol zaznamenaný v treťom štvrťroku nárast nových zmlúv o 10 % oproti minulému roku a dosiahla sa tak úroveň 18,3 mld. € (Q3 2018: 16,6 mld. €). Obrat narástol o 11 % na 7,1 (Q3 2018: 6,4) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi stúpol o 5 % na 413 (Q3 2018: 392) mil. €. Ziskovosť vlastného kapitálu na úrovni 11,9 % bola mierne pod minuloročným výsledkom 12,5 %.

Zamestnanosť na celom svete

Ku koncu tretieho štvrťroka bolo v koncerne Daimler na celom svete zamestnaných 304 680 (ku koncu roka 2018: 298 683, Q3 2018: 300 367) zamestnancov. Z toho 178 097 (ku koncu roka 2018: 174 663, Q3 2018: 176 287) zamestnaných v Nemecku, v USA 27 029 (ku koncu roka 2018: 26 310, Q3 2018: 26 079). V konsolidovaných dcérskych spoločnostiach v Číne pracovalo na konci septembra 4 427 (ku koncu roku 2018: 4 424, Q3 2018: 4 410) zamestnancov.

Prognóza pre Daimler a divízie

Pre rok 2019 ráta spoločnosť Daimler aj naďalej s odbytom koncernu na minuloročnej úrovni, zatiaľ čo pri obrate sa očakáva mierny nárast v porovnaní s minulým rokom. Divízia Mercedes-Benz Cars očakáva obrat na minuloročnej úrovni. Divízia Daimler Trucks počíta momentálne s obratom na úrovni vlaňajška. Divízie Mercedes-Benz Vans a Daimler Mobility sa usilujú o mierny nárast obratu. Divízia Daimler Buses očakáva výrazný nárast obratu.

Ako je uvedené v správe o rizikách a príležitostiach, spoločnosť Daimler je vystavená úradným požiadavkám, vyšetrovaniam, skúmaniam, nariadeniam, konaniam, ako aj súdnym procesom v súvislosti s emisiami výfukových plynov naftových motorov. Keďže pre právne konania je charakteristická pomerne značná neistota, je možné, že rezervy vytvorené na tieto účely sa môžu v rámci záverečných procesných rozhodnutí ukázať ako čiastočne nedostatočné. V dôsledku toho by mohli vzniknúť ďalšie náklady, ktoré by mohli mať v závislosti od postupu konania negatívny vplyv na nižšie uvedené očakávania výnosnosti, a to najmä pre divízie Mercedes-Benz Cars a Mercedes-Benz Vans.

Na základe očakávaného vývoja trhu a aktuálnych odhadov divízií počíta spoločnosť Daimler s tým, že zisk koncernu pred zdanením a úrokmi v roku 2019 bude výrazne pod minuloročnou hodnotou. Pre nasledujúce divízie platia na rok 2019 naďalej tieto očakávania ziskovosti:

  • Mercedes-Benz Cars: ziskovosť od 3 % do 5 %,
  • Mercedes-Benz Vans: ziskovosť od mínus 15 % do mínus 17 %,
  • Daimler Buses: ziskovosť od 5 % do 7 %,
  • Daimler Mobility: ziskovosť vlastného kapitálu od 17 % do 19 %.

V divízii Daimler Trucks sa v treťom štvrťroku zhoršil vývoj celkovej hospodárskej situácie na kľúčových trhoch nákladných motorových vozidiel v Európe a Severnej Amerike oveľa rýchlejšie ako sa očakávalo, takže pokles ovplyvní výsledok tejto divízie už vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Na základe tohto počíta divízia Daimler Trucks so ziskovosťou iba na úrovni 6 % až 8 % a s mierne klesajúcim odbytom.

Voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti bude zaťažený vysokými výdavkami na nové produkty a technológie, ako aj nákladmi na »Projekt budúcnosť«, ktorý slúži na implementáciu novej štruktúry koncernu. Z tohto dôvodu vychádza spoločnosť Daimler z toho, že voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti v hospodárskom roku 2019 bude výrazne pod vlaňajšou hodnotou.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4724x3150px, 3.97 MB)