Používame Cookies

Press centrum spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. používa technológiu Cookies pre štatistické účely o návštevnosti. V prípade, že naďalej budete používať túto webstránku, súhlasíte s použitím Cookies.

Mediálne centrum

Daimler zverejňuje hospodárske výsledky za rok 2019

Vydané 11. 2. 2020

 • Odbyt koncernu na úrovni 3,34 (2018: 3,35) mil. vozidiel
 • Obrat narástol o 3 % na 172,7 (2018: 167,4) mld. €
 • Zisk koncernu pred zdanením a úrokmi na úrovni 4,3 (2018: 11,1) mld. €
 • Očistený zisk koncernu pred zdanením a úrokmi na úrovni 10,3 mld. €
 • Hospodársky výsledok koncernu na úrovni 2,7 (2018: 7,6) mld. €
 • Voľný tok peňazí z priemyselnej činnosti na úrovni 1,4 (2018: 2,9) mld. €
 • Čistá likvidita z priemyselnej činnosti na úrovni 11,0 (2018: 16,3) mld. €
 • Čistá likvidita s vplyvmi IFRS 16 na začiatku roku 2019 na úrovni 13,1 mld. €
 • Navrhovaná dividenda vo výške 0,90 (2018: 3,25) € na jednu akciu
 • Potvrdené vyhliadky pri príležitosti dňa kapitálových trhov

Stuttgart – Spoločnosť Daimler AG (burzová skratka: DAI) dnes zverejnila predbežné výsledky za hospodársky rok 2019, ktorý bol uzatvorený 31. decembra 2019. Odbyt koncernu s 3,34 (2018: 3,35) mil. osobnými a úžitkovými motorovými vozidlami dosiahol úroveň z predchádzajúceho roku. Obrat narástol o 3 % na 172,7 (2018: 167,4) mld. €. V hospodárskom roku 2019 dosiahol koncern Daimler zisk pred zdanením a úrokmi na úrovni 4,3 (2018: 11,1) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi zahŕňa jednotlivé vecné stavy ako právne konania a súvisiace opatrenia, reštrukturalizačné opatrenia a vecné stavy M&A. Očistený zisk pred zdanením a úrokmi odráža prebiehajúcu obchodnú činnosť a dosiahol 10,3 mld. €.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Daimler AG a Mercedes-Benz AG:
„Naše výsledky v roku 2019 síce odzrkadľujú pretrvávajúci silný dopyt po našich atraktívnych produktoch, no nemôžeme byť spokojní so ziskom. Naše finančné výsledky v uplynulom roku boli negatívne ovplyvnené najmä značnými osobitnými zaťaženiami. Budúcnosť nášho podniku patrí mobilite s neutrálnymi emisiami CO2 a dôslednej digitalizácii. Využijeme tak celý potenciál v našich produktoch a procesoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sme podstatne navýšili naše investície do nových technológií. Rozhodli sme sa zhmotniť naše vedúce postavenie v oblasti technológií a zároveň výrazne zlepšiť ziskovosť. Na to musíme zaviesť rozsiahle opatrenia na zníženie nákladov a zvýšenie peňažného toku. Tieto opatrenia sme stanovili v roku 2019 a začali sme s ich realizáciou. Na posilnenie našej finančnej sily, ktorá je základom našej budúcej stratégie, zavedieme potrebné opatrenia.“

Hospodársky výsledok koncernu poklesol v hospodárskom roku na 2,7 (2018: 7,6) mld. €. Hospodársky výsledok koncernu pripadajúci na akcionárov Daimler AG predstavoval 2,4 (2018: 7,2) mld. €. Z toho vyplynul pokles hospodárskeho výsledku na jednu akciu na 2,22 (2018: 6,78) €. Predstavenstvo a dozorná rada navrhnú valnému zhromaždeniu 1. apríla 2020 dividendu na úrovni 0,90 (2018: 3,25) € na jednu akciu. Suma určená na výplatu dividend tak predstavuje 1,0 (2018: 3,5) mld. €.

Investície, voľný peňažný tok a likvidita
V hospodárskom roku 2019 v koncerne klesli investície do hmotného majetku na úroveň 7,1 (2018: 7,5) mld. €. Výdavky na výskum a vývoj stúpli na úroveň 9,7 (2018: 9,1) mld. €. Voľný tok peňazí z priemyselnej činnosti sa pohyboval na úrovni 1,4 (2018: 2,9) mld. €. K výraznému poklesu prispel podstatný odliv finančných prostriedkov v súvislosti s úradnými konaniami pri vozidlách s dieselovým motorom. K tomu sa navyše pridáva aj trvalo vysoké nasadenie prostriedkov na nové produkty a technológie. Čistá likvidita z priemyselnej činnosti sa po zohľadnení bilancovania lízingových nájomcov podľa IFRS16 a po vyplatení dividend za hospodársky rok 2018 zastabilizovala na úrovni 11,0 (2018: 16,3) mld. €. Po zohľadnení bilancovania lízingových nájomcov podľa IFRS16 sa čistá likvidita z priemyselnej činnosti od konca roka 2018 do začiatku roka 2019 znížila o 3,2 mld. €.

Výsledky jednotlivých divízií
Divízia Mercedes-Benz Cars v hospodárskom roku 2019 predala spolu 2 385 400 (2018: 2 382 800) jednotiek, čím znovu mierne presiahla rekordnú úroveň z predchádzajúceho roka. Obrat narástol na 93,9 (2018: 93,1) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi klesol o 53 % na 3 359 (2018: 7 216) mil. €. Výnos z obratu predstavoval 3,6 % (2018: 7,8 %). Zaťažujúci účinok malo prehodnotenie rizík vyplývajúcich z prebiehajúcich úradných a súdnych konaní, ako aj opatrení pri vozidlách Mercedes-Benz s dieselovým motorom či náklady na zvolávacie akcie súvisiace s airbagom Takata. Protiváhou k rastu odbytu a obratu a lepšiemu presadzovaniu cien boli trvalo vysoké investície do nových technológií a produktov. Zisk pred zdanením a úrokmi, očistený o jednotlivé vecné stavy, dosahoval 5.841 mil. €, očistená ziskovosť dosahovala 6,2 %.

Odbyt divízie Daimler Trucks klesol v hospodárskom roku 2019 o 6 % na 488 500 (2018: 517 300) jednotiek. Obrat narástol o 5 % na 40,2 (2018: 38,3) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi poklesol o 11 % na 2 463 (2018: 2 753) mil. €. Ziskovosť predstavovala 6,1 % (2018: 7,2 %). Pri naďalej intenzívnej obchodnej činnosti v regióne NAFTA sa v hospodárskom výsledku prejavili najmä poklesy objemu v Európe a Ázii. Negatívne efekty teda vyplynuli z vyšších nákladov na prípravu nových technológií, ako aj z nákladov súvisiacich s úpravami kapacít.

Odbyt divízie Mercedes-Benz Vans sa v hospodárskom roku 2019 vyšplhal o 4 % na 438 400 (2018: 421 400) jednotiek. Obrat narástol o 9 % na 14,8 (2018: 13,6) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi klesol na mínus 3 085 (2018: plus 312) mil. €. Výnos z obratu predstavoval mínus 20,8 % (2018: plus 2,3 %). Vyšší odbyt, ako aj výhodnejší mix modelov sa pozitívne prejavil na výsledku, avšak zisk tejto divízie pred zdanením a úrokmi bol rozhodujúcim spôsobom charakterizovaný prehodnotením rizík v súvislosti s vozidlami Mercedes-Benz s dieselovým motorom. Náklady v rámci kontroly a priorizovania portfólia produktov, ako aj náklady na zvolávaciu akciu v súvislosti s airbagmi Takata navyše ovplyvnili zisk pred zdanením a úrokmi. Na to, aby sa obchodná situácia výrazne zlepšila, boli v roku 2019 zavedené príslušné opatrenia. Zisk pred zdanením a úrokmi, očistený o jednotlivé vecné stavy, dosahoval 284 mil. €, očistená ziskovosť dosahovala 1,9 %.

Divízia Daimler Buses zvýšila predaje v hospodárskom roku 2019 o 6 % na 32 600 (2018: 30 900) jednotiek. Obrat narástol o 5 % na 4,7 (2018: 4,5) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi narástol o 7 % na 283 (2018: 265) mil. €. Výnos z obratu predstavoval 6,0 % (2018: 5,9 %). Pozitívny vývoj bol vďaka nárastu odbytu okrem iných trhov zaznamenaný aj v Brazílii a prispeli k nemu aj výhodné účinky výmenných kurzov. V Európe prebieha sériová výroba akumulátorového elektrického mestského autobusu Mercedes-Benz v prevádzke Mannheim, ktorý sa zákazníkom dodáva pre linkovú prevádzku.

V prípade Daimler Mobility vzrástol počet nových zmlúv v hospodárskom roku 2019 o 3 % na 74,4 (2018: 71,9) mld. €. Obrat sa zvýšil o 9 % na 28,6 (2018: 26,3) mld. €. Zisk pred zdanením a úrokmi narástol o 55 % na 2 140 (2018: 1 384) mil. €. Ziskovosť vlastného kapitálu na úrovni 15,3 % bola nad minuloročným výsledkom 11,1 %. Zo zostavenia služieb mobility z dielne Daimler a BMW Group vyplynuli pozitívne výsledky. Okrem toho k nárastu hospodárskych výsledkov prispel aj rastúci počet zmlúv. Ako záťaž sa prejavila zvýšená kvóta vlastného kapitálu v dôsledku prísnejších regulačných požiadaviek. Zisk pred zdanením a úrokmi bol negatívne ovplyvnený aj nákladmi v súvislosti s novým zameraním skupiny YOUR NOW. Zisk pred zdanením a úrokmi, očistený o jednotlivé vecné stavy, dosahoval 1 827 mil. €, očistená ziskovosť vlastného kapitálu dosahovala 13,1 %.

Zamestnanci
Na konci hospodárskeho roka 2019 bolo v koncerne Daimler na celom svete zamestnaných 298 655 zamestnancov (2018: 298 683). Z toho 173 813 zamestnancov (2018: 174 663) bolo zamestnaných v Nemecku, 25 788 (2018: 26 310) v USA a 4 439 zamestnancov (2018: 4 424) bolo zamestnaných v konsolidovaných dcérskych spoločnostiach v Číne.

Trvalo udržateľná obchodná stratégia
Prostredníctvom trvalo udržateľnej obchodnej stratégie koncern Daimler reaguje na výzvy, ktoré so sebou prináša zmena v automobilovom priemysle. Dopyt po individuálnej mobilite a celosvetovej preprave tovaru a osôb bude rásť aj naďalej a aj v budúcnosti bude predstavovať základ pre hlavnú oblasť podnikania koncernu ako výrobcu vozidiel. Trh s prémiovými osobnými motorovými vozidlami bude aj v budúcnosti rásť udržateľne a rýchlejšie ako masový trh. Zároveň sa koncern Daimler dôsledne hlási k mobilite s neutrálnymi emisiami CO2. Na dosiahnutie cieľov v súvislosti s emisiami CO2 a na financovanie dôležitých budúcich oblastí elektrickej mobility a prepojenia sú potrebné ohromné technické a finančné náklady. Z toho vyplývajúce nákladové zaťaženia vyžadujú rozsiahle opatrenia na zvýšenie efektívnosti, zoštíhlenie podniku a zvýšenie voľného toku peňazí.

K takýmto opatreniam patrí okrem iného aj výrazné zníženie nákladov na materiál a správu, ako aj zníženie nákladov na personál do konca roku 2022 o viac ako 1,4 mld. eur. Cieľom je celosvetové, sociálne únosné zníženie pracovných miest vrátane zníženia počtu vedúcich funkcií.

V aktuálnom roku bude koncern Daimler presadzovať ofenzívu zameranú na produkty a elektrickú energiu: divízia Mercedes-Benz Cars preto prinesie na trh okrem iného aj novú Triedu S s najnovšou verziou multimediálneho systému MBUX. V podobe EQA bude na jeseň predstavený prvý plnoelektrický kompaktný model vozidla SUV. Divízia Mercedes-Benz Vans rozšíri svoje portfólio produktov o plnoelektrické vozidlo EQV. Ponuku obohatí množstvo vozidiel s hybridným pohonom dobíjateľným zo siete a 48-voltovou technológiou. Mercedes-Benz v roku 2020 celkovo plánuje štvornásobne zvýšiť podiel hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete a plnoelektrických vozidiel na celkovom odbyte. S tým je spojené ďalšie zvyšovanie vlastnej výroby akumulátorov: v budúcnosti sa akumulátory pre elektrické vozidlá budú vyrábať v deviatich výrobných závodoch v siedmich prevádzkach na troch kontinentoch.

Vyhliadka
Pre rok 2020 koncern Daimler počíta s koncernovým odbytom mierne pod vlaňajšou úrovňou. Divízie Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans a Daimler Trucks v porovnaní s predchádzajúcim rokom očakávajú mierny pokles odbytu. Divízia Daimler Buses však očakáva mierny nárast odbytu. V prípade Daimler Mobility by počet nových zmlúv mohol mierne poklesnúť a objem zmlúv by si mohol udržať vlaňajšiu úroveň.

Obrat koncernu Daimler sa v aktuálnom hospodárskom roku bude pohybovať na vlaňajšej úrovni. Obrat divízií Mercedes-Benz Cars a Vans by mohol dosahovať vlaňajšiu úroveň. Divízia Daimler Trucks a Buses počíta s výrazným poklesom obratu. Organizačná jednotka Daimler Mobility očakáva obrat na vlaňajšej úrovni. Koncernový zisk pred zdanením a úrokmi bude v hospodárskom roku 2020 výrazne nad úrovňou z roku 2019, ktorá bola zaťažená mnohými jednotlivými vecnými stavmi. Organizačné jednotky očakávajú pre rok 2020 tieto výnosy:

 • Mercedes-Benz Cars a Vans: očistená ziskovosť od 4 % do 5 %,
 • Daimler Trucks a Buses: očistená ziskovosť 5 %,
 • Daimler Mobility: očistená ziskovosť vlastného kapitálu 12 %.

Už zavedené významné opatrenia na zvýšenie efektívnosti vo všetkých organizačných jednotkách, napríklad úspory nákladov na personál a materiál, úpravy portfólia a modelov a ďalšie presadzovanie platformových stratégií, ako aj prísnejšia alokácia kapitálu, by mali priniesť prvé pozitívne účinky na hospodárske výsledky už v hospodárskom roku 2020. Plný účinok týchto opatrení sa prejaví v nasledujúcich rokoch. Reštrukturalizačné opatrenia a s nimi spojené a zavedené znižovanie zamestnanosti však zaťažia výsledok v roku 2020. Koncern Daimler bude naďalej preverovať činnosti, ktoré nemajú kľúčový význam, aby sa finančné zdroje sústreďovali na obchodné činnosti s najvyššími ekonomickými potenciálmi.

V rámci voľného peňažného toku z priemyselnej činnosti budú mať naďalej vysoké náklady na prípravu nových produktov a technológií zaťažujúci účinok, aj keď mali v roku 2019 dosiahnuť najvyššiu úroveň. Napriek tomu vychádza koncern Daimler z toho, že voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti zrejme výrazne presiahne vlaňajšiu hodnotu. Nezohľadňujú sa však možné zaťaženia v súvislosti s právnymi a úradnými konaniami. So zreteľom na ešte cielenejšiu alokáciu kapitálu a uprednostňovanie projektov sú v roku 2020 naplánované hmotné investície, ako aj investície do výskumu a vývoja na úrovni z roka 2019.

Harald Wilhelm, člen predstavenstva Daimler AG zodpovedný za financie, kontrolu a Daimler Mobility: „V priebehu nasledujúcich rokov bude stredobodom záujmu výrazné zlepšovanie našich výnosov a peňažného toku. Naším cieľom je dosiahnuť solídnu čistú likviditu na zabezpečenie potrebných investícii a súčasné vyplácanie atraktívnych dividend. Na tento účel zabezpečíme disciplinovanú alokáciu kapitálu vo všetkých oblastiach.“


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (5375x3562px, 6.85 MB)

Fotografia 2 (5662x3775px, 6.18 MB)

Fotografia 3 (7530x4963px, 7.15 MB)

Fotografia 4 (5185x3452px, 5.39 MB)

Fotografia 5 (5056x3382px, 4.46 MB)

Fotografia 6 (5293x3521px, 4.89 MB)

Fotografia 7 (5182x3521px, 5.38 MB)

Fotografia 8 (7560x4984px, 7.65 MB)

Fotografia 9 (5156x3437px, 6.3 MB)