Mediálne centrum

Daimler presvedčený o úspechu hospodárskeho roka 2021

Vydané 2. 3. 2021

  • Finančné výsledky v roku 2020 boli aj napriek výzvam pandémie COVID-19 výrazne lepšie než sa predpokladalo
  • Hospodársky výsledok koncernu vzrástol o 48 % na 4,0 (2019: 2,7) mld. €
  • Čistá likvidita z priemyselnej činnosti na úrovni 17,9 (koniec Q3 2020: 13,1/koniec 2019: 11,0) mld. €
  • Navrhovaná dividenda vo výške 1,35 (2019: 0,90) € na jednu akciu
  • Daimler očakáva odbyt, obrat a EBIT v roku 2021 na výrazne vyššej úrovni v porovnaní s minulým rokom
  • Plán odčlenenia spoločnosti Daimler Truck a kótovania na burze väčšinovým podielom

Stuttgart – Spoločnosť Daimler AG (burzová skratka: DAI) v druhej polovici februára zverejnila výsledky za hospodársky rok 2020, ktorý bol uzatvorený 31. decembra 2020. V náročnom prostredí, ktoré bolo charakterizované pandémiou COVID-19, bol odbyt koncernu s 2,84 (2019: 3,34) milióna osobných a úžitkových motorových vozidiel o 15 % nižší v porovnaní s minulým rokom. Obrat klesol o 11 % na 154,3 (2019: 172,7) mld. €. EBIT koncernu Daimler vzrástol vďaka prísnej disciplíne v oblasti nákladov a rozsiahlym opatreniam na udržanie likvidity či významnému vývoju vo všetkých obchodných odboroch o 53 % na 6,6 (2019: 4,3) mld €. Očistený zisk pred zdanením a úrokmi odráža prebiehajúcu obchodnú činnosť a dosiahol 8,6 (2019: 10,3) mld. €. Uvedené údaje vychádzajú z overených finančných výkazov. Štruktúra vykazovania zodpovedá novovytvoreným divíziám, údaje z minulého roka boli príslušným spôsobom upravené.

„Rok 2020 bol záťažovým testom takmer pre každú spoločnosť skoro v každom odvetví. Tím spoločnosti Daimler zvládol tento test na výbornú. Po produktoch našich obchodných odborov je na všetkých dôležitých trhoch aj naďalej veľký dopyt. Vďaka rýchlemu rastu predajov našich elektrifikovaných vozidiel a zavedeniu nových produktov a technológií sa nám podarilo urobiť dôležité kroky smerom k elektrifikácii a digitalizácii. Naše finančné výsledky sú vysoko nad očakávaniami trhu a odrážajú veľký pokrok v efektívnosti nákladov. Okrem toho sa nám vďaka kvalitnému produktovému mixu a dobrému presadzovaniu cien podarilo najmä v druhom polroku dosiahnuť výrazné zlepšenie ziskovosti. Dokázali sme, že vieme vygenerovať značný peňažný tok a vlastnými silami hnať dopredu prebiehajúcu transformáciu – a to aj za zložitých pandemických podmienok,“ povedal Ola Källenius, predseda predstavenstva spoločností Daimler AG Mercedes-Benz AG.

Hospodársky výsledok koncernu vzrástol počas hospodárskeho roku o 4,0 (2019: 2,7) mld. €. Hospodársky výsledok koncernu pripadajúci na akcionárov Daimler AG predstavoval 3,6 (2019: 2,4) mld. €. Z toho vyplynul nárast hospodárskeho výsledku na jednu akciu na 3,39 (2019: 2,22) €. Predstavenstvo a dozorná rada navrhnú valnému zhromaždeniu 31. marca 2021 dividendu na úrovni 1,35 (2019: 0,90) € na jednu akciu. Suma určená na výplatu dividend tak predstavuje 1,4 (2019: 1,0) mld. €.

„Sme presvedčení, že ak zostanú trhové podmienky rovnaké, podarí sa nám udržať našu pozitívnu dynamiku. Chceli by sme zrýchliť realizáciu našich strategických plánov a ďalej zlepšovať našu finančnú odolnosť. Zamýšľané rozdelenie našich priemyselných činností by malo uvoľniť celý potenciál - značky Mercedes-Benz ako popredného svetového výrobcu osobných vozidiel v luxusnom segmente s najvyššími ambíciami v oblasti elektrických pohonov a softvérov vozidiel a spoločnosti Daimler Truck ako najväčšieho výrobcu nákladných motorových vozidiel a autobusov a technologického lídra v tejto oblasti,“ povedal Källenius.

Daimler má v úmysle vyčleniť spoločnosť Daimler Truck a kótovať ju na burze. Cieľom bude previesť významný väčšinový podiel spoločnosti Daimler Truck na akcionárov spoločnosti Daimler. Daimler Truck bude mať úplnú podnikateľskú slobodu a bude mať svoju vlastnú štruktúru Corporate Governance s nezávislým predsedom dozornej rady. Okrem toho sa bude dbať na to, aby spoločnosť Daimler Truck splnila kritériá na zaradenie do najvýznamnejšieho nemeckého akciového indexu, DAX.

Transakcia a kótovanie spoločnosti Daimler Truck na frankfurtskej burze cenných papierov by predbežne malo prebehnúť pred koncom roka 2021. Spoločnosť Daimler navyše plánuje, že v daný čas sa premenuje na Mercedes-Benz. Všetky ďalšie podrobnosti o plánovanom odčlenení budú akcionárom predložené na mimoriadnom valnom zhromaždení v treťom štvrťroku 2021. Cieľom zhromaždenia bude získanie potrebného povolenia od akcionárov.

Investície, voľný peňažný tok a likvidita

V hospodárskom roku 2020 v koncerne klesli investície do hmotného majetku o 20 % na úroveň 5,7 (2019: 7,2) mld. €. Výdavky na výskum a vývoj klesli o 11 % na úroveň 8,6 (2019: 9,7) mld. €. Voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti sa pohyboval na úrovni 8,3 (2019: 1,4) mld. €. Očistený voľný peňažný tok z priemyselnej činnosti sa pohyboval na úrovni 9,2 (2019: 2,7) mld. €. Čistá likvidita z priemyselnej činnosti stúpla na 17,9 (koniec Q3 2020: 13,1/koniec 2019: 11,0) mld. €.

Jednotlivé divízie

Odbyt divízií Mercedes-Benz Cars a Vans klesol o 13 % na 2 461 800 (2019: 2 823 800) vozidiel. Obrat dosiahol 98,6 (2019: 106,9) mld. €. EBIT predstavoval 5 172 (2019: mínus 109) mil. €, ziskovosť 5,2 % (2019: mínus 0,1 %). Zisk pred zdanením a úrokmi, očistený o jednotlivé vecné stavy dosahoval 6 802 (2019: 6 151) mil. €, očistená ziskovosť 6,9 % (2019: 5,8 %). Peňažný tok pred úrokmi a daňami (CFBIT) predstavoval 7 048 (2019: 598) mil. €, očistený CFBIT bol na úrovni 7 917 (2019: 1 939) mil. €. Očistená miera konverzie peňažných operácií (CCR) bola na úrovni 1,2 (2019: 0,3).

Odbyt divízie Mercedes-Benz Cars klesol o 13 % na 2 087 200 vozidiel (2019: 2 385 400). Odbyt divízie Mercedes-Benz Vans klesol o 15 % na 374 600 (2019: 438 300). Priemerné emisie CO2 autoparku nových vozidiel v Európe (EU28 – Európska únia, Spojené kráľovstvo, Nórsko a Island) klesli za rok 2020 predbežne na úroveň 104 g/km (2019: 137 g/km NEDC, vrátane transportérov, ktoré boli prihlásené ako osobné motorové vozidlá). To znamená, že ciele v oblasti CO2 za rok 2020 pre Európsku úniu boli splnené.

Odbyt divízie Daimler Trucks & Buses klesol o 27 % na 378 500 (2019: 521 100) vozidiel. Obrat dosiahol 34,7 (2019: 44,4) mld. €. EBIT predstavoval 525 (2019: 2 672) mil. €, ziskovosť 1,5 % (2019: 6,0 %). Očistený EBIT predstavoval 678 (2019: 2 672) mil. €, očistená ziskovosť 2,0 % (2019: 6,0 %). Peňažný tok pred úrokmi a daňami (CFBIT) bol na úrovni 2 513 (2019: 2 654) mil. €. Očistený CFBIT predstavoval 2 513 (2019: 2 654) mil. €., očistená miera konverzie peňažných operácií (CCR) 3,7 (2019: 1,0). Divízia Daimler Trucks predala 358 300 (2019: 488 500) nákladných motorových vozidiel – o 27 % menej. Odbyt divízie Daimler Buses klesol o 38 % na 20 100 (2019: 32 600) jednotiek.

V prípade Daimler Mobility klesol počet nových zmlúv o 9 % na 67,8 (2019: 74,4) mld. €. Objem zmlúv klesol na 150,6 (koniec roka 2019: 162,8) mld. €. Obrat dosiahol 27,7 (2019: 28,6) mld. €. EBIT predstavoval 1 436 (2019: 2 140) mil. €. Ziskovosť vlastného kapitálu na úrovni 9,8 % bola pod minuloročným výsledkom 15,3 %. Očistený EBIT predstavoval 1 595 (2019: 1 827) mil. €, očistená ziskovosť vlastného kapitálu 10,9 % (2019: 13,1 %).

Vyhliadky spoločnosti Daimler a divízií

Vzhľadom na očakávaný nárast dostupnosti účinných vakcín určených na boj proti vírusu COVID-19 a rátajúc s tým, že sa neobjavia ďalšie neočakávané neúspechy súvisiace s pandémiou spoločnosť Daimler predpokladá, že globálna ekonomika sa v roku 2021 významne zotaví. Na základe očakávaného vývoja trhu a aktuálnych odhadov divízií spoločnosť Daimler očakáva, že odbyt, obrat a EBIT budú v roku 2021 výrazne prevyšovať minuloročnú úroveň. Aj keď súčasný nedostatok v priemysle polovodičov ovplyvní odbyt predovšetkým v prvom štvrťroku, možno v súčasnosti predpokladať, že ušlé objemy výroby sa do konca roka vyrovnajú.

Divízie očakávajú na rok 2021 takéto očistené výnosy:

  • Mercedes-Benz Cars & Vans: očistená ziskovosť na úrovni 8 – 10 %
  • Daimler Trucks & Buses: očistená ziskovosť na úrovni 6 – 7 %
  • Daimler Mobility: očistená ziskovosť vlastného kapitálu 12 – 13%.

Plán podnikateľskej činnosti spoločnosti Daimler pokrýva celý rok 2021 a je založený na súčasnej štruktúre koncernu, spolu s divíziou Daimler Trucks & Buses. Pred koncom roka 2021 sa preskúma odčlenenie spoločnosti Daimler Truck, vrátane významných častí súvisiaceho podnikania v oblasti finančných služieb. Pred odčlenením sa bude spoločnosť Daimler Truck klasifikovať ako ukončená aktivita spoločnosti Daimler. Značné pozitívne vplyvy, ktoré bude možné očakávať v druhom polroku ako následok tohto kroku, nemožno zatiaľ spoľahlivo definovať.

V prípade divízie Mercedes-Benz Cars & Vans sa na rok 2021 očakáva očistená miera konverzie peňažných operácií (pomer toku peňazí k EBIT) na úrovni medzi 0,7 a 0,9, pre divíziu Daimler Trucks & Buses na úrovni medzi 0,8 a 1,0. Po mimoriadne výraznom voľnom toku peňazí v roku 2020, ktorý bol výsledkom rôznych úspešných opatrení na zníženie nákladov a zabezpečenie likvidity v dôsledku pandémie COVID-19, očakáva spoločnosť Daimler, že priemyselná činnosť bude mať v roku 2021 stabilný voľný tok peňazí na normalizovanej úrovni. Očakáva sa, že očistený CFBIT priemyselnej činnosti bude na minuloročnej úrovni. Očistený voľný tok peňazí bude naproti tomu zaťažený vyššími daňami, a tým pádom bude na nižšej úrovni ako minulý rok. Súčasťou voľného toku peňazí sú aj platby v rámci dohody s americkými dozornými orgánmi v občianskoprávnych konaniach súvisiacich s emisiami dieselových motorov zo septembra 2020. Spoločnosť Daimler preto očakáva, že úroveň voľného toku peňazí bude v porovnaní s minulým rokom na výrazne nižšej úrovni.

V roku 2021 bude divízia Mercedes-Benz Cars ďalej postupovať vo svojej stratégii elektrifikácie a s modelmi EQS, EQA, EQB a EQE predstaví štyri nové plnoelektrické vozidlá a zároveň rozšíri podiel hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete. Divízia preto predpokladá, že európske emisie CO2 osobných motorových vozidiel budú výrazne pod minuloročnou úrovňou.

Odkaz na prezentáciu o kapitálovom trhu:
http://www.daimler.com/geschaeftsjahr2020

Fotografie z výročnej konferencie o výsledkoch 2020 sú k dispozícii tu:
https://media.daimler.com

Na fotografiách:
2/ Zlava doprava: Ola Källenius, predseda predstavenstva spoločností Daimler AG Mercedes-Benz AG., Harald Wilhelm, člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG zodpovedný za financie&kontroling a Daimler Mobility a Mercedes-Benz AG ako aj Martin Daum, člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG a predseda predstavenstva Daimler Truck AG


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4724x3081px, 8.07 MB)

Fotografia 2 (4221x2808px, 3.49 MB)

Fotografia 3 (7428x4952px, 6.87 MB)

Fotografia 4 (5486x3650px, 4.2 MB)

Fotografia 5 (5080x3387px, 6.24 MB)

Fotografia 6 (5851x3893px, 4.42 MB)

Fotografia 7 (7567x4172px, 6.62 MB)