Mediálne centrum

Mercedes-Benz eCampus: základný kameň plnoelektrickej budúcnosti kmeňového závodu v Untertürkheime

Vydané 28. 6. 2022

  • Výrobca automobilov Mercedes-Benz položil základný kameň nového centra kompetencií pre technológie akumulátorov v srdci svojho kmeňového závodu Stuttgart-Untertürkheim za prítomnosti ctených politických hostí
  • Mercedes-Benz eCampus spája a rozširuje koncernové aktivity v oblasti výskumu a vývoja: prevádzka závodu na výrobu článkov akumulátorov v malých sériách sa spustí v roku 2023
  • Trojciferná miliónová investícia odôvodňuje rolu závodu Stuttgart-Untertürkheim ako high-tech prevádzky pre technológie pohonu v rámci koncernovej stratégie Electric Only
  • Trvalo udržateľná koncepcia budovy a prevádzka s neutrálnymi emisiami CO2 vďaka fotovoltike a zelenej elektrine
  • Zamestnanci a ich kvalifikácia sú kľúčom k úspešnej transformácii
  • Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG: „Závod v Untertürkheime bude aj v budúcnosti odborným centrom pre systémy pohonov značky Mercedes-Benz.“
  • Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska: „eCampus je symbolom transformácie automobilového priemyslu – od spaľovacích motorov k elektrickým pohonom.“

Stuttgart. Výrobca automobilov Mercedes-Benz v areáli svojho kmeňového závodu Stuttgart-Untertürkheim slávnostne položil symbolický základný kameň nového centra kompetencií pre výskum a vývoj budúcich generácií akumulátorov a článkov akumulátorov. Takzvaný Mercedes-Benz eCampus by sa mal od roku 2023 postupne uviesť do prevádzky a na začiatku okrem iného poskytne priestory pre závod na výrobu článkov akumulátorov v malých sériách. Do polovice desaťročia eCampus dotvoria laboratórium pre bezpečnosť akumulátorov a rôzne skúšobné zariadenia pre testovanie nových generácií akumulátorov. Závod Untertürkheim si tým upevní svoju rolu high-tech prevádzky pre technológie pohonu v rámci koncernovej stratégie Electric Only. Investície do eCampus vo výške niekoľkých stoviek miliónov podčiarkujú budúcu životaschopnosť tradičného závodu s takmer 120-ročnou históriou.

Symbolického položenia základného kameňa sa zúčastnili títo hostia: Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, zodpovedný za manažment výroby a dodávateľského reťazca, Frank Deiß, predseda Mercedes-Benz Drive Systems, vedúci výroby oblasti hnacieho ústrojenstva divízie Mercedes-Benz Cars a zodpovedný zástupca prevádzky Mercedes-Benz Untertürkheim, Ida Wolf, vedúca oddelenia ľudských zdrojov oblasti hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz AG, ako aj Michael Häberle, zástupca predsedu zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG a predseda zamestnaneckej rady v prevádzke Mercedes-Benz Untertürkheim. Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem nich pri tejto príležitosti privítal aj Winfrieda Kretschmanna, ministerského predsedu Bádenska-Württemberska, Franka Noppera, primátora Stuttgartu, a Susanne Bay, predsedníčku vlády správnej oblasti Stuttgart.

Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG: „Tento základný kameň symbolizuje budúcnosť našej tradičnej prevádzky Stuttgart-Untertürkheim. Je to prevádzka, ktorá reprezentuje úspešnú históriu automobilu a značky Mercedes-Benz tak ako žiadna iná. Spoločne s našimi vysokokvalifikovanými a mimoriadne motivovanými zamestnancami vytvárame prechod do novej elektrickej éry. Untertürkheim bude aj v budúcnosti odborným centrom pre pohonné systémy značky Mercedes-Benz.“

Akumulátor je kľúčovým komponentom elektrickej mobily a neoddeliteľnou súčasťou architektúry vozidla. Spájanie a rozširovanie výskumných a vývojárskych činností v závode eCampus Untertürkheim tak preberá nadradenú rolu v stratégii pohonu značky Mercedes-Benz. Mercedes-Benz bude v budúcnosti v tejto lokalite komplexne pokrývať oblasť technológie akumulátorov – od (základného) výskumu cez vývoj až po výrobu akumulátorov.

Winfried Kretschmann, ministerský predseda Bádenska-Württemberska: „V eCampus onedlho vznikne srdce elektrického vozidla: akumulátor, ako aj elektrické hnacie ústrojenstvo. Preto je táto prevádzka symbolom transformácie automobilového priemyslu – od spaľovacích motorov k elektrickým pohonom. eCampus je teda aj jasným prihlásením sa značky Mercedes-Benz k svojim zamestnancom a k automobilovej lokalite Bádensko-Württembersko. Je to zároveň prihlásením sa k vývoju v takej podobe, akú chceme v tomto regióne presadzovať: prostredníctvom našich vysokoinovatívnych spoločností, excelentných výskumných zariadení a nášho strategického dialógu o automobilovom hospodárstve, v rámci ktorého už niekoľko rokov spoločne pracujeme na veľkých transformáciách. A je to aj prihlásenie sa k akumulátoru, pretože mimoriadne špecializované akumulátory sú sľubným obchodným modelom pre našu krajinu. Keď sa elektrifikácia stane jedným z ústredných pilierov dopravnej a energetickej premeny, potom sa z moderných akumulačných technológií stanú kľúčové technológie budúcnosti.“

Dr. Frank Nopper, primátor hlavného mesta spolkovej krajiny Stuttgart: „Investícia výrobcu automobilov Mercedes-Benz do tradičného závodu tu v regióne Neckartal je jasným priznaním sa k lokalite Stuttgart, a tým aj k budúcnosti nášho mesta ako mesta automobilov. Teším sa z výstavby nového výskumného a vývojárskeho centra tu v Untertürkheime. Je to dôležitý míľnik na ceste do novej éry."

Závod Mercedes-Benz Untertürkheim je najväčšou prevádzkou v globálnom združení na výrobu pohonov značky Mercedes-Benz a je rozdelený na viacero častí závodu v regióne Neckartal. S počtom viac ako 16 000 zamestnancov tento závod v súčasnosti vyrába motory, akumulátory, nápravy, prevodovky a komponenty. V areáli sa okrem toho nachádza aj veľká časť koncernového výskumu a vývoja pohonných systémov s približne 3 000 zamestnancami a s testovacou traťou na skúšanie vozidiel. Tu sa v súčasnosti okrem systémov akumulátorov vyrábajú a skúšajú už aj diely elektrických pohonných systémov. Untertürkheim je navyše sídlom koncernovej centrály Mercedes-Benz Group AG.

Ergun Lümali, zástupca predsedu dozornej rady a predseda združenej zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG: „Položenie základného kameňa eCampus a s tým spojené investície do vybudovania technológie akumulátorov sú jasným priznaním sa k budúcnosti tejto tradičnej prevádzky. To sú veľmi dobré správy pre zamestnancov v Untertürkheime, ako aj pre celý región. Prechod na pohony bez emisií CO2 nesmie viesť k odbúraniu pridanej hodnoty, preto je oveľa dôležitejšie, aby sa investovalo aj do našich závodov pre hnacie ústrojenstvo – predovšetkým v tak dôležitej lokalite, akou je Untertürkheim. Ako zástupcovia záujmov chceme pre rozšírené ciele predstavenstva pre roky 2025 a 2030 zadefinovať cieľové obrazy nemeckých prevádzok. S eCampus-om pre Untertürkheim sme sa k tomuto cieľu priblížili.“

Michael Häberle, zástupca predsedu zamestnaneckej rady Mercedes-Benz Group AG. Predseda zamestnaneckej rady v prevádzke Mercedes-Benz Untertürkheim: „eCampus nie je len spoločný úspech pre región, ale predovšetkým úspech zamestnancov a pre zamestnancov prevádzky Untertürkheim. Najlepším zabezpečením zamestnanosti sú perspektívne produkty, ktoré sami vyvíjame a vyrábame. Položením základného kameňa urýchľujeme budovanie elektrickej mobility a ešte lepšie pripravujeme našu prevádzku na budúcnosť. To však samo o sebe nestačí: musíme naďalej dôsledne kráčať na tejto ceste a okrem doteraz uzavretých dohôd musíme zabezpečiť perspektívne témy pre Untertürkeim. Na to, aby sme mohli našim kolegom dlhodobo ponúknuť istotu a perspektívy, musíme do našej prevádzky priniesť celé spektrum elektrickej mobility – o to sa usilujeme my ako zamestnanecká rada.“

Už v uplynulom roku bola spustená prevádzka prvého závodu na výrobu akumulátorov v prevádzke v Hedelfingene. Tu sa momentálne vyrábajú akumulátory pre plnoelektrické modely EQS a EQE od značky Mercedes-EQ. Ďalší závod na výrobu akumulátorov v prevádzke Brühl čoskoro spustí produkciu akumulátorov pre novú generáciu hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete značky Mercedes-Benz v segmente SUV. Výroba a montáž dielov elektrického hnacieho ústrojenstva (eATS) pre budúce modely vozidiel značky Mercedes-EQ sa začne koncom roku 2024, čím sa zavŕši elektrické produktové portfólio výrobného závodu.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG; zodpovedný za riadenie výroby a dodávateľského reťazca: „Untertürkheim reprezentuje pohonné systémy. Úzke prepojenie výskumu a vývoja s výrobou v tejto prevádzke je od nepamäti koncepciou úspechu a posilňuje rolu lokality Stuttgart-Untertürkheim v našej globálnej výrobnej sieti hnacieho ústrojenstva. Na to, aby sme v rámci prechodu značky Mercedes-Benz na elektrickú mobilitu dokázali nadviazať na tieto kľúčové kompetencie, poskytuje naša stratégia pohonu dodatočný stimul. V Untertürkheime robíme ďalšie kroky aj v oblasti trvalej udržateľnosti a aktívne podporujeme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie.“

Markus Schäfer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup: „Máme jasnú ambíciu prevziať celosvetovo vedúce postavenie vo vývoji elektrických vozidiel. Komponenty vyvíjané v prevádzke Untertürkheim budú pritom zohrávať kľúčovú rolu. Už dnes vyvíjame nielen diely našich elektrických pohonov, ale v našich laboratóriách pre budúce chemické zloženie článkov vykonávame výskum a testujeme tieto články až do času, kým budú vhodné pre uvedenie do výroby. V novom eCampus-e budeme môcť v budúcnosti ešte efektívnejšie spájať naše rozsiahle kompetencie v oblasti vývoja v rámci celého elektrického pohonu.“

Transformácia prevádzky v Untertürkheime bude v strednom časovom horizonte viesť k zmenám úloh a zamestnaneckých profilov. Spoločnosť podporuje svojich zamestnancov rôznymi opatreniami. Stredobodom záujmu sú najmä cielené kvalifikačné programy v oblasti elektrickej mobility a digitalizácie. Len v posledných dvoch rokoch zabezpečil výrobca automobilov Mercedes-Benz kvalifikáciu približne 42 000 kolegov v oblasti elektrickej mobility v akadémiách MB Tech Academies v Nemecku. V prevádzke Untertürkheim momentálne spúšťame úvodný projekt preškoľovania zamestnancov z výrobných pracovníkov na dátových špecialistov. Zníženie objemov výroby konvenčných pohonov bude mať za následok aj personálne úpravy v závode Untertürkheim. Najvyššou prioritou je, aby boli štrukturálne a personálne zmeny týkajúce sa dotknutých pracovísk sociálne prijateľné.

Sabine Kohleisen, členka predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov a pracovnoprávnych vzťahov: „Priebežná kvalifikácia našich zamestnancov má rozhodujúci vplyv na úspešnú transformáciu značky Mercedes-Benz. Na tomto cieli spolupracujeme ako jeden tím. Transformácia prináša zmenu. Vyžaduje sa pritom pripravenosť na zmenu každého jednotlivca a ochotu učiť sa. Otvorenosť a motivovanosť kolegov v prevádzke Untertürkheim byť súčasťou tejto transformácie ma veľmi teší.“

Frank Deiß, predseda divízie pohonných systémov Mercedes-Benz, vedúci výroby hnacieho ústrojenstva divízie Mercedes-Benz Cars a zodpovedný zástupca prevádzky Mercedes-Benz v Untertürkheime: „Budúcnosť našej prevádzky spočíva v spoločnej koncepcii pozostávajúcej z inovatívneho výskumu a vývoja, perspektívnych produktov pre náš výrobný závod a efektívnej, digitalizovanej a trvalo udržateľnej obchodnej stratégie. Untertürkheim bude aj v elektrickej dobe v pravom zmysle slova poháňať značku Mercedes-Benz. Moja vďaka patrí najmä mojim kolegom z Untertürkheimu, ktorí s ohromnou flexibilitou a zanietením spoločne vytvárajú a podporujú transformáciu tejto prevádzky.“

Nový závod Mercedes-Benz eCampus zaberá plochu viacerých futbalových ihrísk (>30 000 štvorcových metrov) a dodržiava ucelenú koncepciu budov, ktorá spĺňa ambície značky Mercedes-Benz v oblasti trvalej udržateľnosti. Šetrenie zdrojov a znižovanie spotreby energie pritom tvoria nosné piliere. Približne 60 % plochy striech je ako súčasť programu Mercedes-Benz na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie vybavených fotovoltickými zariadeniami, ktoré halu zásobujú obnoviteľnou energiou. Celá plocha striech je zatrávnená. Podobne ako už vo Factory 56 v Sindelfingene, aj tu sa vo fasáde využíva recyklovaný betón, ktorý bol vyrobený z vybúraného materiálu. Použitie reverzibilných tepelných čerpadiel a akumulátorov chladu umožňuje trvalo udržateľné zásobovanie teplom a klimatizovanie haly. Hybridné chladiace veže zvyšujú efektívnosť zásobovania vodou. Mercedes-Benz od tohto roku vyrába vo všetkých svojich výrobných závodoch celosvetovo s neutrálnymi emisiami CO2 a v Nemecku navyše od tohto roku odoberá elektrický prúd, ktorý pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa spoločnosť usiluje vo všeobecnosti zvýšiť vo svojich prevádzkach výrobu obnoviteľnej energie.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (1920x1080px, 1.4 MB)

Fotografia 2 (1920x1080px, 1.47 MB)

Fotografia 3 (1920x1080px, 1.05 MB)

Fotografia 4 (1920x1080px, 768.54 kB)

Fotografia 5 (6088x4343px, 8.17 MB)

Fotografia 6 (6545x4108px, 7.49 MB)

Fotografia 7 (6685x4463px, 7.52 MB)

Fotografia 8 (2126x1417px, 1.99 MB)

Fotografia 9 (8256x5504px, 11.41 MB)

Fotografia 10 (5472x3078px, 4.04 MB)

Fotografia 11 (5472x3648px, 4.3 MB)

Fotografia 12 (5420x3613px, 6.63 MB)

Fotografia 13 (4961x3307px, 5.3 MB)

Fotografia 14 (4961x3307px, 3.95 MB)

Fotografia 15 (5351x3567px, 4.88 MB)

Fotografia 16 (4961x3307px, 5.38 MB)

Fotografia 17 (3636x5454px, 5.01 MB)

Fotografia 18 (5424x3616px, 6.45 MB)

Fotografia 19 (5308x3444px, 6.69 MB)

Fotografia 20 (4961x3402px, 7.42 MB)

Fotografia 21 (4961x3246px, 10.59 MB)

Fotografia 22 (4961x3918px, 6.52 MB)

Fotografia 23 (4961x3774px, 9.45 MB)