Mediálne centrum

Začiatok „H2Accelerate“: zúčastnené spoločnosti chcú spoločne pomôcť presadiť sa vodíkovým nákladným vozidlám bez emisií

Vydané 21. 12. 2020

Stuttgart – Spoločnosti Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell a Volvo Group chcú pomôcť s celoeurópskym presadením nákladných motorových vozidiel poháňaných vodíkom v rámci svojej novej záujmovej skupiny H2Accelerate (H2A).

Dôvodom je, že čoraz viac krajín a spoločností sa zaväzuje k preprave bez emisií a vodík hrá ako prvok kompletnej dekarbonizácie odvetvia nákladných motorových vozidiel v tomto smere rozhodujúcu úlohu.

Zavedenie nákladných motorových vozidiel na vodíkový pohon vo veľkom počte môže znamenať vznik nových priemyselných oblastí: zariadenia na výrobu vodíka bez CO2, veľké systémy na distribúciu vodíka, sieť veľkokapacitných čerpacích staníc pre vodík v kvapalnom i plynnom skupenstve a výroba nákladných motorových vozidiel poháňaných na vodík. Synchronizované investície na úrovni celého odvetvia vo veľkej miere podporia v 20. rokoch 21. storočia spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny H2A, pri zavádzaní ťažkých nákladných motorových vozidiel poháňaných vodíkom. Z pohľadu týchto spoločností ide o nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie európskeho cieľa prepravy bez emisií do roku 2050.

Celoplošné zavedenie nákladných motorových vozidiel poháňaných vodíkom potrvá približne jednu dekádu. Chceme začať u zákazníkov, ktorí sa k tejto technológii hlásia už v jej rannom štádiu a ktorí chcú takéto nákladné motorové vozidlá používať. Nákladné motorové vozidlá budú spočiatku jazdiť v regionálnych klastroch alebo pozdĺž vysoko vyťažených európskych prepravných trás a s dobrou sieťou vodíkových čerpacích staníc. V priebehu desaťročia sa tieto klastre môžu navzájom prepojiť a vytvoriť tak celoeurópsku sieť.

PRVÁ FÁZA - PRVÉ ČERPACIE STANICE A VOZIDLÁDRUHÁ FÁZA - CELOEURÓPSKE POKRYTIE
Stovky vozidielDruhá polovica 20. rokov tohto storočia: ročná produkcia v štvorciferných číslach
> 20 čerpacích staníc s vysokou kapacitouRapídne zvýšenie objemu > 10 000 vozidiel
Dôkaz realizovateľnosti koncepcií čerpacích staníc s vysokou kapacitouCeloeurópske pokrytie najdôležitejších prepravných trás
Vybrané miesta/klastreČerpacie stanice s vysokou kapacitou a zabezpečením funkčnosti

Na etablovanie nákladných motorových vozidiel na vodíkový pohon budú potrebné verejné prostriedky. V prvej fáze chcú spoločnosti zapojené do skupiny H2Accelerate spoločne získať financovanie počiatočných predsériových projektov. Zároveň budú spolupracovať s politickým funkcionármi a regulačnými orgánmi. Cieľ: vytvoriť vhodné prostredie, ktoré podporí ďalší rozvoj sériovej výroby nákladných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom a celoeurópsku sieť čerpacích staníc na vodík bez CO2.

Citácie predstaviteľov zúčastnených spoločností
„Klimatická zmena je výzvou našej generácie a sme plne odhodlaní dodržiavať Parížsky klimatický dohovor a prispieť tak k dekarbonizácii nákladnej cestnej dopravy. V budúcnosti bude doprava založená na kombinácii akumulátorových elektrických vozidiel a elektrických vozidiel s palivovými článkami a do určitej miery aj vozidiel poháňaných inými obnoviteľnými palivami. Spolupráca v rámci skupiny H2Accelerate predstavuje dôležitý krok k hodnotnejšiemu svetu,“ hovorí Martin Lundstedt, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Volvo Group.

„Jasné je, že na výrazné zvýšenie počtu predaných nákladných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom budú musieť byť náklady na vozidlo a prevádzkové náklady porovnateľné s dnešným dieselovým nákladným motorovým vozidlom. To znamená, že zákazníci nákladných motorových vozidiel budú musieť mať možnosť kúpiť si bezemisné vozidlo porovnateľné s dnešnými vozidlami, pokiaľ ide o čas tankovania, dojazd a náklady. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný jasný regulačný rámec, ktorý bude koordinovaným spôsobom regulovať dodávky vodíka, nákladné motorové vozidlá s vodíkovým pohonom, infraštruktúru čerpacích staníc a zákaznícke stimuly,“ uviedla Elisabeth Brinton, výkonná viceprezidentka pre nové energie spoločnosti Shell.

Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen správnej rady spoločnosti Daimler AG: „Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny H2Accelerate, sa zhodujú, že nákladné motorové vozidlá s vodíkovým pohonom sú odpoveďou na CO2-neutrálnu prepravu budúcnosti. Táto bezprecedentná spolupráca je dôležitým míľnikom pri vytváraní a podpore nevyhnutných rámcových podmienok pre široký odbytový trh nákladných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom. Zároveň je to výzva na konanie politikov, ďalších zainteresovaných strán a spoločnosti.“

Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions: „H2Accelerate preberá priekopnícku úlohu, ku ktorej významným spôsobom prispieva spoločnosť OMV. Na dosiahnutie klimatických cieľov budeme potrebovať každú nízkouhlíkovú technológiu. Vodík predstavuje alternatívu pre mobilitu budúcnosti priaznivú pre klímu.“

Gerrit Marx, prezident pre úžitkové a špeciálne vozidlá spoločnosti CNH Industrial: „Celoplošná implementácia technológie palivových článkov na báze vodíka do ťažkej nákladnej prepravy závisí od potrebnej infraštruktúry. Okrem toho je potrebné vypracovať v spolupráci so špedičnými spoločnosťami a ďalšími zainteresovanými stranami v odvetví konkrétne projekty, aby sa dokázalo, že toto riešenie je finančne únosné a vhodné na použitie v praxi. Prelomová spolupráca v rámci skupiny H2Accelerate vytvorí vhodné podmienky a urýchli prechod na bezemisnú dopravu.“

O skupine H2Accelerate
Ciele záujmovej skupiny H2Accelerate:

  • Získanie verejných prostriedkov na financovanie prvých predsériových projektov s cieľom aktivovať trh
  • Informácie o technickej a ekonomickej realizovateľnosti nákladných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom
  • Dialóg s politikmi a regulačnými orgánmi, aby politické opatrenia zabezpečili trvalo udržateľné a rýchle uvedenie diaľkových nákladných motorových vozidiel bez emisií na trh

O zúčastnených spoločnostiach
Shell New Energies NL B.V.
Skupina spoločností Royal Dutch Shell pracuje na podpore rozvoja globálneho trhu s vodíkom. Na tento účel vytvára ucelenú ponuku, ktorá siaha od slnečnej a veternej energie až po výrobu vodíka. Skupina spoločností je dodávateľom mnohých zákazníkov z odvetvia dopravy, ťažkého priemyslu a iných odvetví, ktoré je potrebné dekarbonizovať.

Daimler Truck AG
V septembri 2020 oslávila spoločnosť Daimler Truck AG svetovú premiéru konceptu nákladného motorového vozidla Mercedes-Benz GenH2 s palivovými článkami. Toto vozidlo poháňané kvapalným vodíkom bude v sériovej podobe navrhnuté na zdolávanie flexibilných a náročných diaľkových trás s dojazdom až 1 000 a viac kilometrov na jedno natankovanie. Spoločnosť Daimler Truck AG plánuje, že zákaznícke testy vozidla GenH2 Truck by mohli začať v roku 2023 a že spustenie sériovej výroby by mohlo nasledovať v druhej polovici desaťročia. V novembri podpísali spoločnosti Volvo Group a Daimler Truck AG záväznú dohodu o založení spoločného podniku. Cieľom je vývoj, výroba a predaj systémov palivových článkov pripravených na sériovú výrobu.

IVECO
IVECO vyvíja, vyrába a predáva širokú škálu ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých úžitkových vozidiel, terénnych nákladných motorových vozidiel a špeciálnych vozidiel určených na použitie v teréne. IVECO investuje do elektrickej a vodíkovej technológie prostredníctvom partnerstva s firmou Nikola Corporation a so špecialistom na pohony FPT Industrial, ktorý je tiež súčasťou CNH Industrial.

OMV Aktiengesellschaft
Spoločnosť OMV zodpovedným spôsobom ťaží a predáva naftu, plyn, inovatívne energetické riešenia a vysoko kvalitné petrochemické výrobky. Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti OMV. Spoločnosť OMV podporuje prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a stanovila merateľné ciele v oblasti znižovania intenzity CO2 a zavádzania nových energetických a petrochemických riešení.

Volvo Group a vodík
Cieľom spoločnosti Volvo Group je, aby do roku 2040 jazdilo 100 percent jej produktov bez fosílnych palív. Postupne dôjde k prechodu na elektrické vozidlá; konkrétne na elektrické vozidlá s akumulátormi, ako aj palivovými článkami. Pre prípady použitia s väčším nákladom alebo dlhšími vzdialenosťami budú vodíkové palivové články dôležitou technológiou. Obe technológie sa navzájom dopĺňajú a sú potrebné na vybudovanie trvalo udržateľného prepravného systému zajtrajška. V novembri podpísali spoločnosti Volvo Group a Daimler Truck AG záväznú dohodu o spoločnom podniku na vývoj, výrobu a predaj systémov palivových článkov.


Fotografie ku tlačovej správe

Fotografia 1 (4128x2752px, 4.8 MB)

Fotografia 2 (5444x3622px, 3.7 MB)

Fotografia 3 (4839x3220px, 4.24 MB)