Mediálne centrum

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) je:

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. („My“ alebo „Mercedes-Benz Slovakia“)Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

IČO: 35 780 754
Web: www.mercedes-benz.sk
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovedná osoba
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
E-mail: dialog.sk@mercedes-benz.com

Prevádzkovateľom Mercedes me Privacy Center je:
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefón: +49 711 17 - 0
E-Mail: dialog.mb@mercedes-benz.com

Úvodné informácie:

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V týchto Informáciách o ochrane údajov vysvetľujeme základné informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR, napr. ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás v tejto súvislosti vyplývajú.
Tieto informácie sú venované dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o:

 • návštevníkov našich webových stránok, profilov na sociálnych sieťach, adresátov marketingovej komunikácie;
 • našich zákazníkov, ktorým predávame vozidlá alebo poskytujeme súvisiace služby;
 • našich obchodných a zmluvných partnerov alebo dodávateľov, vrátane ich zamestnancov.
  V špecifických situáciách môžeme odkazovať aj na ďalšie dodatočné informácie, ktoré dopĺňajú tieto informácie a aplikujú sa spoločne s týmito informáciami. Ide najmä o:

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie formulára; alebo
 • Znenie súhlasu na účely priameho marketingu .

1. Ako získavame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame viacerými spôsobmi:

A. Získavanie údajov v online prostredí

a. Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami pravdepodobne zadané vyhľadávané pojmy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky. Z bezpečnostných dôvodov, najmä na prevenciu proti útokom na naše internetové stránky alebo proti pokusom o podvody, ako aj na ich identifikovanie, ukladáme po dobu siedmich dní vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb.

b. V rámci online prostredia osobitne získavame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, ktoré nám poskytnete na základe súhlasu . dostupnom na: https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/content-pool/marketing-pool/contact-forms/consent.html (ďalej ako „súhlas“). Viac informácií ohľadom toho ako ďalej spracúvame takto získané údaje vrátane bližšieho vysvetlenia daného účelu nájdete v časti 4 týchto Informácií o ochrane osobných údajov.

c. Iné osobné údaje ukladáme len vtedy, keď nám ich poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, chatu, ankety, súťaže o ceny alebo na realizáciu zmluvy, a aj v týchto prípadoch len vtedy, keď tak smieme konať na základe vami poskytnutého súhlasu alebo v súlade s platnými právnymi predpismi (pozrite si odsek 7).

d. V prípade, že sa zaregistrujete do centrálnej prístupovej služby spoločnosti Mercedes-Benz Group AG - „Mercedes me ID“, budete sa môcť do tejto služby prihlásiť na všetkých internetových stránkach a vo všetkých aplikáciách spoločnosti Mercedes-Benz Group AG a jeho značiek, ktoré sú prepojené s touto službou. V rámci „Mercedes me ID“, budeme o vás spracúvať osobné údaje ako je meno, priezvisko, bydlisko a emailovú adresu, a to iba v takom rozsahu ako je to potrebné za účelom využívania tohto centrálneho používateľského konta a s ním spojených služieb. Viac informácií ohľadom spracúvania osobných údajov v súvislosti s využívaním služby „Mercedes me ID“ nájdete na našich stránkach v časti „Mercedes me ID“.

e. Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytnutie osobných údajov. Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

B. Získavanie údajov v rámci zmluvnej agendy

a. Poskytnutie kontaktných a identifikačných osobných údajov je v týchto prípadoch zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie zmluvy. Dotknuté osoby, ktoré sú zamestnancami alebo zástupcami našej zmluvnej strany síce nemajú voči nám žiadnu povinnosť dané údaje poskytnúť, avšak môžu mať povinnosť strpieť také poskytnutie na základe ich vzťahu s naším zmluvným partnerom, ktorej nedodržanie môže mať pracovno-právne alebo obchodno-právne následky. Neposkytnutie osobných údajov môže viesť k zmareniu uzatvorenia zmluvy alebo poskytnutia zmluvného plnenia.

b. Prosíme preto všetkých zmluvných partnerov, aby tieto informácie poskytli svojim zamestnancom a zástupcom, ak nám ich údaje poskytujú v rámci zmluvnej agendy.

C. Zdieľanie zákazníckych údajov v rámci Ekosystému Mercedes-Benz

a. Ekosystém Mercedes-Benz tvoria spoločnosti uvedené v Prílohe č. 1 nižšie. V rámci Ekosystému Mercedes-Benz dochádza k zdieľaniu určitých zákazníckych údajov získaných pri predaji osobných motorových vozidiel a poskytovaní súvisiacich služieb.

b. Týmto spôsobom je napríklad získavaný spoločný marketingový súhlas od zákazníkov, ktorý následne umožňuje zasielanie priamej marketingovej komunikácie a personalizáciu ponúk nie len lokálnemu dealerovi, ale aj iným spoločnostiam patriacim do Ekosystému Mercedes-Benz.

c. Spoločnosť z Ekosystému Mercedes-Benz môžu tiež realizovať zákaznícke prieskumy spokojnosti a lojálnosti alebo rôzne ankety, ktoré nám umožňujú zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb alebo vyhodnotiť efektivitu interných procesov. V rámci prieskumu spokojnosti a lojálnosti môžeme získavať vaše údaje priamo od vás alebo ich môžeme získať od našich autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov pri kúpe vozidla alebo návšteve servisu, prostredníctvom emailu alebo v rámci online hodnotenia na internete. Aj v takom prípade budú títo naši partneri spracúvať vaše osobné údaje ako samostatní prevádzkovatelia.

d. V závislosti od lokálnych právnych požiadaviek, dané zdieľanie prebieha vždy na základe súhlasu alebo oprávneného záujmu. Poskytnutie údajov v rámci týchto aktivít je dobrovoľné. Dotknutá osoba má vždy kontrolu nad daným poskytnutím a vie buď súhlas odvolať, alebo namietať proti zdieľaniu.

D. Ďalšie prípady získavania údajov

a. Súhlas na účely priameho marketingu získavame aj v tlačenej resp. písomnej podobe. Rozsah spracúvania osobných údajov je v takom prípade rovnaký.

b. V prípade plnenia rôznych zákonných povinností môže byť poskytnutie vašich osobných údajov nevyhnutné pre splnenie našej zákonnej povinnosti (napr. vybavenie reklamácie, či vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR) a ich neposkytnutím môže dôjsť k zmareniu súvisiacich činností súvisiacich s plnením našich zákonných povinností. Podľa povahy konkrétnej situácie napr. nemusíme vedieť vybaviť vašu reklamáciu či žiadosť o výkon práv podľa GDPR.

c. V prípade, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účtovné a daňové účely ako súčasť účtovných dokladov ich poskytnutie je zákonnou povinnosťou. V prípade ich neposkytnutia môžu byť odopreté z našej strany finančné plnenia, ku ktorým je potrebné predložiť náležitý účtovný doklad.

d. V prípade súdnych sporov alebo správnych konaní, môžeme vaše osobné údaje získavať aj od orgánov verejnej moci, súdov, orgánov činných v trestnom konaní, advokátov alebo ďalších subjektov, ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov.

2. Účely spracúvania, právne základy a oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

Účely spracúvaniaPrávne základy podľa čl. 6 ods. 1 GDPR
Plnenie zmluvných vzťahovPlnenie zmluvy, oprávnený záujem a súhlas
Účely priameho marketinguSúhlas a oprávnený záujem
Prieskum spokojnosti a lojálnosti Oprávnený záujem
Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonnej povinnosti
Vybavenie žiadostí a dopytovSúhlas
Ochrana majetku a bezpečnostiOprávnený záujem a plnenie zákonnej povinnosti
Právna agendaOprávnený záujem a plnenie zákonnej povinnosti
Štatistické účelyPrávny základ pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR
Archívne účely Plnenie zákonnej povinnosti prípadne právny základ pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR

Bližšie vysvetlenie účelov, oprávnených záujmov a súvisiacich spracovateľských operácií nájdete nižšie:

Plnenie zmluvných vzťahov

Určité služby alebo predaj niektorých tovarov poskytujeme a realizujeme vo vzťahu k zákazníkom aj priamo my, kedy vstupujeme do osobitných zmluvných vzťahov. V niektorých prípadoch poskytujeme zákazníkom asistenciu aj bez konkrétnej zmluvy (napr. objednanie v servise). Ide najmä o:

 • Predaj a servis motorových vozidiel;
 • Centrálne objednávanie termínov v servise zmluvných partnerov Mercedes-Benz;
 • Predaj náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva, vrátane predaja online
 • Poskytovanie asistenčných služieb a helpdesku (Centrum asistencie zákazníkom);
 • Poskytovanie dodatočných zmluvných záruk k vozidlám;
 • Zapožičiavanie alebo prenájom motorových vozidiel;
 • Poskytovanie ďalších doplnkových alebo digitálnych služieb;
 • Riešenie drobných zmluvných dopytov a sťažností;
 • Bežnú správu zmluvných vzťahov vrátane predzmluvnej komunikácie na žiadosť dotknutej osoby.

V každom z vyššie uvedených príkladov sú uzatvárané osobitné zmluvy či už v elektronickej, alebo písomnej podobe. Osobné údaje sú v takýchto prípadoch spracúvané iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre plnenie konkrétneho zmluvného vzťahu. Obdobne postupujeme aj vo vzťahu k akýmkoľvek zmluvným partnerom alebo dodávateľom. Oprávnený záujem, ktorý sledujeme v rámci tohto účelu sa týka situácií, kedy spracúvame osobné údaje o zamestnancoch, zástupcoch alebo kontaktných osobách zmluvných partnerov, ak je také spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov. V tomto prípade je preto oprávneným záujmom plnenie zmluvných vzťahov v daných prípadoch.

Účely priameho marketingu (marketing a PR)

Pod účelmi priameho marketingu rozumieme rôzne formy priamej marketingovej komunikácie a súvisiaceho spracúvania osobných údajov, ktoré typicky vykonáva oddelenie marketingu a PR. Ak sa spoliehame na súhlas, pod účelmi priameho marketingu rozumieme nasledovné spracovateľské operácie:

 • Kontaktovania telefonicky, prostredníctvom emailov, SMS alebo iných aplikácií (napr. Instant Messenger);
 • Kontaktovania prostredníctvom bežného poštového styku;
 • Prispôsobenia marketingových ponúk a rád podľa konkrétnych preferencií a požiadaviek zákazníka;
 • Poskytovania prispôsobeného poradenstva a rád o produktoch a službách spoločnosti Mercedes-Benz Group AG;
 • Zaradenia do konkrétnych cieľových alebo demografických skupín (tzv. profilovania), ktorým je prispôsobená priama marketingová komunikácia;
 • Vytvárania agregovaných štatistík a analýz pre potreby oddelenia marketingu.

Rozsah týchto operácií závisí v prvom rade od toho či ste nám udelili súhlas a ak áno, v akom rozsahu ste daný súhlas poskytli.

V ostatných prípadoch účely priameho marketingu zahŕňajú nasledovné spracovateľské operácie:

 • Cielenie reklamy prostredníctvom platených kampaní na sociálnych sieťach alebo iných webových stránkach;
 • Vytváranie agregovaných štatistík a analýz pre potreby oddelenia marketingu;
 • Využívanie analytických nástrojov na našich weboch (napr. Google Analytics a pod.);
 • Zvyšovanie povedomia a dobrého mena (PR);
 • Organizovanie spotrebiteľských súťaží;
 • Správy webových stránok a profilov na sociálnych sieťach;
 • Využívanie pluginov a nástrojov sociálnych sietí;
 • Zdieľania údajov medzi spoločnosťami v rámci Ekosystému Mercedes-Benz na účely priameho marketingu.

Vyššie uvedené spracovateľské operácie nerealizujeme plošne vo všetkých prípadoch. V závislosti od konkrétneho prípadu sa spoliehame buď na váš súhlas, alebo náš oprávnený záujem, ktorým môžu byť v zmysle recitálu 47 GDPR byť aj účely priameho marketingu. Okrem toho sa pri niektorých z vyššie uvedených operáciách spoliehame na náš oprávnený záujem na zvyšovaní povedomia a nášho dobrého mena (PR).

Prieskum spokojnosti a lojálnosti

Spokojnosť zákazníkov je pre nás dôležitá a zohráva dôležitú úlohu pri hodnotení konkrétneho predajcu značky Mercedes-Benz (ďalej len „predajca“). V rámci tohto účelu preto kontaktujeme zákazníkov a zisťujeme prostredníctvom riadeného rozhovoru napr. ako boli spokojní s predajom, servisom alebo inou službou konkrétneho predajcu. Tieto hovory nemajú charakter priameho marketingu, nakoľko počas nich neponúkame zákazníkom žiadne ďalšie služby, produkty alebo zľavy. Kontaktné údaje na zákazníkov získavame priamo od konkrétneho predajcu, ktorý danú službu poskytol a ktorý je našim zmluvným partnerom. Konkrétne dáta nezdieľame ďalej na žiadne iné účely a využívame ich len na rozvoj a zlepšenie služieb zákazníkov. Interne dané spracúvanie tvorí súčasť riadenia siete predajcov. Vykonávanie prieskumov spokojnosti pre potreby riadenia siete predajcov považujeme za náš oprávnený záujem.

Vybavenie žiadostí a dopytov

V prípade, že vaša žiadosť nemá zmluvný charakter resp. nesmeruje priamo k uzatvoreniu konkrétnej zmluvy, spoliehame sa na váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ide predovšetkým o:

 • Vybavovanie žiadostí a dopytov z kontaktných formulárov napr. na našom webe;
 • Zber všeobecných otázok alebo pripomienok zaslaných napr. cez náš web;
 • Objednávanie na testovacie, skúšobné alebo predvádzacie jazdy;
 • Elektronické alebo telefonické kontaktovanie v súvislosti s vyššie uvedeným;
 • Pri skúšobných jazdách, poskytnutie vyplnených údajov konkrétnemu predajcovi.

Účtovné a daňové účely

V súvislosti so zákonnými povinnosťami podľa predpisov v oblasti správy daní a účtovníctva nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr alebo súvisiacej fakturačnej komunikácie).

Ochrana majetku a bezpečnosti

Pod ochranou majetku a bezpečnosti rozumieme predovšetkým fyzickú ochranu a bezpečnosť našich priestorov, ktorú zabezpečujeme najmä kamerovými systémami a evidenciou osôb vstupujúcich do našich priestorov. Fyzickú ochranu a bezpečnosť priestorov považujeme za náš oprávnený záujem. Podľa ochranou majetku a bezpečnosti spadá aj bezpečnosť osobných údajov a IT systémov. Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Pri zabezpečovaní našej internej IT bezpečnosti môžeme spracúvať osobné údaje nielen niektorých používateľov našich IT systémov pri tzv. logovaní, ale aj návštevníkov nášho webu (napr. blokovanie IP adries, z ktorých prebieha kybernetický útok). Prípadné dodatočné opatrenia v rámci bezpečnosti osobných údajov a IT systémov nad rámec zákonných povinností, považujeme za náš oprávnený záujem.

Právna agenda

V niektorých prípadoch budeme musieť preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou, alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane, komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, využívaním služieb externých advokátskych kancelárií, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov, a pod. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov považujeme za náš oprávnený záujem. Súčasťou právnej agendy je aj spracúvanie osobných údajov v pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR, vybavovanie reklamácií alebo evidencia podnetov v rámci oznamovania protispoločenskej činnosti.

Štatistické účely

V súlade s podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely, ktoré sú považované za zlučiteľné účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie, ktoré nie sú prepojiteľné s konkrétnymi osobami.

Archívne účely

V súlade s podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame osobné údaje získané na iné účely vysvetlené vyššie aj na archívne účely, čo sa týka najmä plnenia úplne všeobecných povinností pôvodcov registratúry podľa zákona o archívoch a registratúrach a uchovávania záznamov o obchodnej činnosti našej spoločnosti.

3. Kategórie dotknutých osobných údajov

Rozsah spracúvaných osobných údajov a ich kategórie vyplývajú z konkrétneho zmluvného/predzmluvného vzťahu, právneho predpisu, oprávneného záujmu alebo je daný naším zákazníkom priamo v udeľovanom súhlase resp. formulári. V rámci vyššie uvedených účelov spracúvame iba bežné kategórie osobných údajov.
Medzi bežné kategórie osobných údajov nami spracúvaných možno zaradiť najmä:

 • Identifikačné a kontaktné údaje zákazníka alebo iných osôb v rámci zmluvných vzťahov,
 • Údaje nachádzajúce sa na kamerovom zázname (pri vstupe do našich obchodných priestorov),
 • Identifikačné údaje týkajúce sa overenia pri vstupe do internej služby Mercedes me,
 • Údaje o používaní našich webstránok a ich profilov na sociálnych sieťach zbierané priamou komunikáciou alebo pomocou súborov cookies, tak ako sú bližšie vysvetlené nižšie v časti Súbory cookies;
 • Údaje v rozsahu kontaktných formulárov a súhlasov, ktoré vypĺňate;

Na základe súhlasu spracúvame nasledovné údaje
a. Údaje, ktoré vyplníte priamo v súhlase ako oslovenie? / titul, priezvisko, meno, ulica, číslo domu, krajina, PSČ, mesto, telefón, email, dátum, podpis a Vaše preferencie / označenia;
b. Údaje, ktoré nám o sebe poskytnete následne na základe súhlasu (napr. koníčky, záujmy, počet členov domácnosti a pod.),
c. Údaje o vašom vozidle (napr. konfigurácia vozidla, počet najazdených kilometrov, údaje digitálnej servisnej knižky);
d. Údaje o zakúpených výrobkoch a využitých servisných službách (napr. lízingové zmluvy, rezervované služby Mercedes me connect, uložené konfigurácie vozidla).

4. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame počas nasledovných všeobecných dôb uchovávania:

Účely spracúvaniaVšeobecná doba uchovávania
Plnenie zmluvných vzťahovPočas trvania zmluvného vzťahu
Účely priameho marketinguAž do odvolania súhlasu alebo podania námietky proti priamemu marketingu, maximálne však do jedného roka odo dňa začatia spracúvania.
Prieskum spokojnosti a lojálnostiAž do odvolania súhlasu alebo podania námietky proti priamemu marketingu, maximálne však do jedného roka odo dňa začatia spracúvania.
Účtovné a daňové účelyZákonom stanovená lehota, spravidla do 10 rokov nasledujúcich po roku od vzniku účtovného dokladu s osobnými údajmi.
Vybavenie žiadostí a dopytovAž do vybavenia žiadosti alebo podnetov, najviac po dobu 1 roka od udelenia súhlasu.
Ochrana majetku a bezpečnostiPri kamerovom systéme sa záznamy uchovávajú maximálne 72 hodín. Ostatné údaje maximálne 3 roky, príp. maximálne do vybavenia oprávnenej námietky voči spracúvaniu. Údaje spracúvané v rámci bezpečnostného zabezpečenia našich IT systémov budeme uschovávať maximálne 1 rok od získania údajov.
Právna agendaDo premlčania súvisiacich nárokov resp. zániku práva v prípade uplatňovania a preukazovania právnych nárokov. V prípade súdny alebo iných sporov a konaní, až do právoplatného ukončenia konania. Pri oznamovaní protispoločenskej činnosti 3 roky od ich získania a zaevidovania oznámenia, či podnetu. Pri vybavovaní GDPR žiadostí najviac 3 roky od ich riadneho vybavenia. Pri vybavovaní reklamácii do 3 rokov od vybavenia reklamácie.
Štatistické účelyPočas trvania pôvodných účelov spracúvania.
Archívne účely Počas trvania pôvodných účelov spracúvania, zákonom stanovená lehota.

Konkrétna doba uchovávania môže byť kratšia ako je všeobecná, najmä ak odvoláte súhlas alebo vyhodnotíme Vašu námietku proti spracúvaniu ako dôvodnú, prípadne ak osobné údaje v konkrétnom prípade už nie sú potrebné. Vaše osobné údaje získané na vyššie uvedené účely môžu byť spracúvané – podľa okolností konkrétneho prípadu – aj na ďalšie, zlučiteľné účely spracúvania. Týmito zlučiteľnými účelmi môžu byť najmä účely týkajúce sa právnej agendy, štatistické účely a archívne účely a správy registratúry.

5. Príjemcovia osobných údajov

K zachovávania mlčanlivosti a k obmedzeniu prístupu k osobným údajom pristupujeme starostlivo a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s preverenými a oprávnenými príjemcami. Naši zamestnanci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • Spoločnostiam patriacim do Ekosystému Mercedes-Benz (viď Príloha č. 1 tohto dokumentu);
 • Poskytovateľom cloudových a hostingových služieb (Amazon Web Services EMEA SARL, Akamai Technologies, Inc., Amazon Europe Core S.à r.l.);
 • Poskytovateľom účtovných, audítorských, poradenských služieb a advokátom;
 • Poskytovateľom bežného softvérového vybavenia (Microsoft, Adobe);
 • Poskytovateľom antivírových nástrojov alebo IT bezpečnostných služieb;
 • Poskytovateľom servisných technických služieb pre hardvér a softvér;
 • Prepravným, kuriérskym a poštovným spoločnostiam;
 • Poskytovateľom marketingových služieb, event, marketingovým alebo PR agentúram;
 • Poskytovateľom analytických nástrojov alebo prevádzkovateľom platforiem sociálnych sietí pri využívaní ich nástrojov a produktov (napr. Facebook Ireland Limited, Adobe Systems Software Ireland Limited, Qualtrics LLC, AppDynamics LLC, Salesforce.com, Inc., Adform A/S, Microsoft Corporation (LinkedIn), Google Ireland Limited, The Trade Desk, Inc.;
 • Poskytovateľom telekomunikačných služieb;
 • Finančným inštitúciám, poskytovateľom platobných alebo finančných služieb, leasingovým spoločnostiam (napr. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.,;
 • Spoločnostiam poskytujúcim služby call centra (napr. S 800 Customer Service Provider SRL);
 • Spoločnosť poskytujúca služby CRM Mercedes-Benz Romania SRL, so sídlom Bucuresti-Nord Street, no.15-25 , 077190, Rumunsko;
 • Spoločnosť realizujúca prieskum spokojnosti zákazníkov Ipsos Lojalty GmbH, so sídlom Sachsenstrasse 6, 20097 Hamburg, Nemecko;
 • Spoločnostiam patriacim do Ekosystému Mercedes-Benz (viď Príloha č. 1 tohto dokumentu) aj v prípade, že spracúvame vaše údaje na základe súhlasu ;
 • Oprávneným zamestnancom vyššie uvedených osôb;
  a to v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný účel spracúvania.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Podrobnejšie informácie o príjemcoch týkajúcich sa používania súborov cookies nájdete v časti venovanej súborom cookies.

6. Cezhraničný prenos osobných údajov

Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ak to nie je nevyhnutné. Údaje, ktoré sú pre nás najcitlivejšie ako napr. zákaznícke údaje, údaje súvisiace so zmluvnou agendou alebo naše základné cloudové / hostingové úložiská sú lokalizované iba v EÚ a EHP. Avšak, niektorí z našich poskytovateľov analytických nástrojov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené napr. v Spojených štátoch amerických (USA).

Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bola zrušená platnosť mechanizmu EU-US Privacy Shield, na prenosy údajov našim subdodávateľom v USA používame štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou. Chceme vás ubezpečiť, že každý prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR.

V našich podmienkach konkrétne môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram, LinekedIN atď.). Po aktivácii zásuvného modulu sociálnej siete prenesie sieť takto sprístupnené obsahy priamo do vášho prehliadača, ktorých ich začlení do našich internetových stránok. V tomto momente môže dôjsť aj k prenosu údajov, ktorý aktivuje a riadi príslušná sociálna sieť. Pre spojenie so sociálnou sieťou, prenosy údajov medzi príslušnou sieťou a vaším systémom a pre vaše interakcie na tejto platforme platia výlučne ustanovenia o ochrane údajov príslušnej siete.

Zásuvný modul sociálnej siete zostáva aktívny až do jeho deaktivácie alebo do vymazania vašich súborov cookie.

Vo vzťahu k zdieľaniu osobných údajov v rámci spoločnosti Mercedes-Benz Group AG sme prijali tzv. záväzné vnútropodnikové pravidlá (binding corporate rules), ktoré implementuje nasledovný dokument:

Smernica pre ochranu osobných údajov Mercedes-Benz Group AG
Tieto pravidlá poskytujú primerané záruky pri cezhraničných prenosoch osobných údajov aj do tretích krajín, ak sa v nich nachádzajú spoločnosti, ktoré sú súčasťou spoločnosti Mercedes-Benz Group AG.

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do Spojených štátov amerických (USA) prípadne ďalších tretích krajín môže taktiež dochádzať pri nasledovných nástrojoch alebo dodávateľoch. Cezhraničné prenosy v prevažnej miere prebiehajú na základe uzatvorených zmluvných doložiek prípadne na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel. Zmluvné doložky predstavujú vzorovú zmluvu, ktorú schválila Komisia EÚ ako vhodný nástroj na prenosy. Konkrétne informácie, znenie alebo spôsob získania konkrétnych doložiek nájdete nižšie, avšak vo všeobecnosti by sa znenie v žiadnom prípade nemalo zásadne odchyľovať od vzorového znenia schváleného Komisiou.

DodávateľInformácie o spracúvaní osobných údajovZmluvné doložky alebo iné primerané záruky podľa čl. 46 GDPR
Googlehttps://policies.google.com/privacy?hl=en-https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
Facebookhttps://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_contenthttps://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
Twitterhttps://twitter.com/en/privacyhttps://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html
Amazonhttps://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJhttps://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/
Microsofthttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatementhttps://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide
Youtubehttps://policies.google.com/privacy?hl=en-UShttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/
LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policyhttps://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs
Qualtrics LLChttps://www.qualtrics.com/privacy-statement/https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
AppDynamics LLChttps://www.appdynamics.com/legal/privacy-policyhttps://www.appdynamics.com/legal/privacy-policy
Salesforce.com, Inc.https://www.salesforce.com/company/privacy/https://www.salesforce.com/company/privacy/
Adform A/Shttps://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/https://site.adform.com/privacy-center/corporate-privacy/corporate-privacy-policy/
The Trade Desk, Inchttps://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy
https://www.thetradedesk.com/us/website-privacy-policy
Akamai Technologies, Inc.https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf https://www.akamai.com/uk/en/about/compliance/data-protection-at-akamai.jsp
https://www.akamai.com/uk/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

7. Práva dotknutej osoby

„Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
„Právo namietať máte aj voči spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na štatistické účely a voči spracúvaniu na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • Právo na splnenie oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania podľa článku 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR;
 • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálne rozhodovania podľa článku 22 GDPR.

Akékoľvek doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov ako aj prípadné námietky a ďalšie dopyty nám zašlite na nasledujúcu kontaktnú adresu: dialog.sk@mercedes-benz.com.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Aby sme vám mohli poskytnúť naše služby a poradenstvo prispôsobené vašim záujmom môžeme v jednotlivých prípadoch využiť profilovanie, a to za účelom výberu okruhu oslovovaných subjektov so špecifickými marketingovými a obchodnými ponukami našich tovarov a služieb.

9. Súbory cookies

Pri návšteve našich internetových stránok môže dôjsť k používaniu súborov cookie. Z technického hľadiska ide o tak-zvané HTML súbory cookie a podobné softvérové nástroje, akými sú napríklad Web/DOM Storage alebo Local Shared Objects (takzvané „flash súbory cookie“), ktoré spoločne označujeme ako súbory cookie.

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa počas návštevy internetovej stránky ukladajú do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe možno napríklad rozpoznať, či medzi zariadením a internetovými stránkami už niekedy došlo k spojeniu, zohľadniť váš preferovaný jazyk alebo iné nastavenia, ponúknuť vám určité funkcie (napr. online obchod, konfigurátor vozidiel) alebo na základe používania rozpoznať vaše záujmy. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

Používanie súborov cookie okrem toho závisí od nastavení vami používaného internetového prehliadača (napríklad Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Väčšina internetových prehliadačov je vopred nastavená na automatické akceptovanie určitých druhov súborov cookie. Toto nastavenie však môžete väčšinou zmeniť. Existujúce súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects môžete vymazať samostatne. To, ako to funguje vo vami používanom prehliadači resp. zariadení, je uvedené v návode od výrobcu.

Súhlas, odmietnutie alebo vymazanie súborov cookie sú viazané na používané zariadenie a okrem toho aj na príslušný používaný internetový prehliadač. Ak používate viaceré zariadenia, resp. viaceré internetové prehliadače, tak pre každé/každý z nich môžete vykonať rôzne rozhodnutia, resp. nastavenia. Pokiaľ nebudete súhlasiť s používaním súborov cookie alebo ich vymažete, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich internetových stránok alebo budú jednotlivé funkcie pre vás dostupné len v obmedzenom rozsahu.

To, či a ktoré súbory cookie budú pri vašej návšteve našich internetových stránok použité, závisí od toho, ktoré oblasti a funkcie našich internetových stránok používate a či ste s používaním súborov cookie, ktoré nie sú technicky potrebné, súhlasili v našom systéme Consent Management System. Ďalšie informácie a možnosti rozhodovania získate tu: Prejsť na informácie o cookies.

Sociálne siete

Odporúčame vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich zákazníkov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na sociálnych sieťach. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIN, Twitter) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete v nižšie uvedenom popise konkrétnych služieb, ktoré môžeme využívať pri profesionálnom používaní sociálnych sietí a pri správe našich profilov, ktoré máme zriadené na sociálnych sieťach.

Facebook a Instagram

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Prevádzkovateľ Vás upozorňuje, že pri využívaní nášho webu nemá žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ - správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools,
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pri službe „public insights“, čo predstavuje vyhodnocovanie štatistik o používaní nášho profilu na Facebooku máme s Facebookom postavenie spoločných prevádzkovateľov, pričom časti dohody uzatvorenej podľa čl. 26 GDPR je možné nájsť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V prípade, ak vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje vám umožnia vo vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu vašich osobných údajov.

Uvedené vysvetlenia platia aj pre Instagram, ktorého prevádzkovateľom je tiež Facebook.

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši manažéri viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIn nástroje na správu našich kampaní ako Campaign manager a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o nás a našich službách, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Twitter

Prevádzkovateľ, príp. Spoloční prevádzkovatelia tiež využívajú pri komunikácii s okolitým svetom aj Twitter, ktorý je prevádzkovaný firmou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Aktuálne okrem bežného používateľského využívania nášho konta na Twitteri nevyužívame na spracúvanie osobných údajov žiadne služby od tohto prevádzkovateľa sociálnej siete. Na spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete nemáme žiadny vplyv ani kontrolu. Pre získanie bližších informácií o spracúvaní vašich osobných údajov môžete použiť odkaz: https://twitter.com/privacy?lang=en

YouTube

Prevádzkovateľom služby Youtube je spoločnosť Google Inc. V rámci tejto služby môžeme mať zriadený priamy vysielací kanál, ktorý je v našej správe a pod našou kontrolou podobne ako „fanpages“ na sociálnych sieťach. Ak by však bolo možné prehrávať nejaké videá uložené na www.youtube.com aj cez našu webstránku upozorňujeme Vás na to, že Youtube môže nadviazať spojenie medzi vaším prehliadačom a sieťou Google DoubleClick. Nemáme žiadny vplyv na údaje prenášané na YouTube / Google. Dávame pozor, aby sme naše videá vkladali do pokročilého režimu ochrany údajov na YouTube. Na základe informácií poskytnutých službou YouTube sa pri použití režimu rozšírenej ochrany údajov do vášho počítača neukladajú žiadne súbory cookie a do služby YouTube sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako o používateľovi našej webovej stránky, ak „nekliknete“ na tlačidlo „prehrať“ na vložené videá. Ak kliknete na tlačidlo „Prehrať“, prenesú sa údaje a YouTube umiestni súbory cookie do vášho počítača a prijme informácie, že ste navštívili našu webovú stránku. Ďalej môžu byť prenášané údaje a protokoly servera bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste prihlásení do svojho profilu YouTube. Ak ste prihlásený, všetky údaje sú priamo spojené s vaším používateľským účtom. YouTube môže ukladať údaje aj neprihlásených používateľov, ako užívateľský profil, a používať ich na účely reklamy, prieskumu trhu a návrhu svojich webových stránok podľa potreby, na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie ďalších používateľov tejto platformy o vašich aktivitách na našom webe. Proti vytváraniu takýchto užívateľských profilov máte právo namietať. Pre uplatnenie tohto práva na námietku musíte kontaktovať Youtube. Viac informácií o ich pravidlách ochrany osobných údajov nájdete tu: https://policies.google.com/privacy, https://www.youtube.com/intl/sk/about/policies/

10. Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o./Stav: Február 2022

Príloha č. 1

Zoznam spoločností patriacich do Ekosystému Mercedes-Benz:

Zakladáme si na komplexnosti a dostupnosti našich produktov a služieb, ktorú sme našim zákazníkom schopní poskytnúť efektívnou spoluprácou s jednotlivými spoločnosťami patriacimi do ekosystému Mercedes-Benz. V záujme čo najkvalitnejšieho prístupu k našim zákazníkom zdieľame v určitých prípadoch s týmito spoločnosťami vaše osobné údaje. Následne vám priblížime okruh jednotlivých spoločností patriacich do Ekosystému Mercedes-Benz. Vzhľadom na to že, uvedený ekosystém zahŕňa okrem riadiacich spoločností aj jednotlivých autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov, nie je na tomto mieste možné vymenovať všetky tieto subjekty. Napriek tomu sa vám budeme snažiť čo najviac priblížiť okruh spoločností patriacich do Ekosystému Mercedes-Benz („Ekosystém Mercedes-Benz“).

Do Ekosystému Mercedes-Benz zaraďujeme nasledovných príjemcov a okruhy príjemcov osobných údajov:

 1. Mercedes-Benz Group AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Nemecko (IČ DPH: DE 32 12 81 763, registračné číslo spoločnosti HRB 762873 (Privacy Statement (mercedes-benz.com)
 2. Mercedes-Benz Mobility AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, Nemecko, , IČ DPH: DE 81 11 20 930, registračné číslo spoločnosti HRB 737788 (https://www.daimler-mobility.com/en/privacy-statement.html);
 3. Mercedes-Benz Slovakia, Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, IČO: 35 780 754;
 4. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o., Tuhovská 29, 831 06 Bratislava IČO: 35 728 116 (https://www.mercedes-benz.sk/passengercars/buy/financial-services/mbfs.pi.html/content-pool/marketing-pool/financial-services/information/privacymodule)

Zoznam autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.Tuhovská 5, 831 07 Bratislava35828161
MB Panónska, s.r.o.Panónska cesta 3578/31, 851 04 Bratislava52567869
Autogroup TT, s.r.o.Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava36241431
Motor-Car Nitra, s.r.o.Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra36554049
MB Trenčín, s.r.o.Brnianska 30, 911 01 Trenčín - Zámostie34097236
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o.Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky36528277
MOTOR-CAR Košice s.r.o.Dopravná 5, 040 01 Košice36198595
Motorr Žilina, s.r.o.Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina36383686
Motor-Car Prešov, s.r.o.Petrovanská 36, 080 01 Prešov36458236
Motor Group Poprad, spol. s r.o.Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad36482242
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica36643947
Motorr Martin, s.r.o.Francúzskych partizánov 531, 036 08 Martin44378874
MB Dunajská Streda s.r.o.Galantská cesta 6900/28, 929 01 Dunajská Streda47387289
ADIA-ZV s.r.o.Stráž 8006, 960 01 Zvolen47729783
Motor – Car Michalovce, s.r.o.Močarianská 27A/6824, 071 01 Michalovce36584231