Mediálne centrum

Poskytovateľ a právny rámec

Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 33
851 01 Bratislava
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Autorské právo

Všetok obsah uvedený alebo zobrazený na príslušnej webovej stránke, okrem iného vrátane textu, grafických prvkov, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvuku a ilustrácií podlieha autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva (ďalej len „Obsah“), pričom ide o výlučné vlastníctvo Mercedes-Benz AG.

Mercedes-Benz AG si vyhradzuje všetky práva k Obsahu. Akékoľvek kopírovanie Obsahu na obchodné účely, šírenie, zmeny alebo používanie na iných stránkach bez výslovného predchádzajúceho súhlasu Mercedes-Benz AG je zakázané. Niektoré webové stránky Mercedes-Benz AG obsahujú materiál, ktorých práva patria inej osobe, v takomto prípade k zverejneniu týchto materiálov dochádza na základe udeleného súhlasu od oprávnenej osoby.

Tovar a ceny

Drobné rozdiely vo zverejnenom obsahu, najmä nie však výlučne vo farebných odtieňoch, tvaroch alebo konštrukcií, sú možné v dôsledku rôznych technológií vytvorenia obrazu, zobrazovacích technológií alebo iných technických dôvodov, pričom za takéto rozdiely nezodpovedáme.

Zverejnený obsah môže obsahovať typy a výkony vozidiel, ako aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nie sú dostupné na našom trhu.

Vyjadrenia o právnych predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko.

Ak nie je dohodnuté inak, platia ceny platné v deň dodávky vozidla. Pre našich zmluvných partnerov sa cenami rozumejú len odporúčané, nezáväzné, ceny. V prípade otázok kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera.

Ochranné známky

Všetky logá a znaky uvedené na webovej stránke Mercedes-Benz AG sú zákonom chránené. Ochranné známky sú výlučným vlastníctvom Mercedes-Benz AG .

Všetky ochranné známky, ochranné známky pre služby a obchodné názvy Mercedes-Benz AG použité ako súčasť webovej stránky alebo v súvislosti s ňou (spoločne „Ochranné známky“) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky skupiny Mercedes-Benz Group AG alebo jej pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií. Nesmiete nijakým spôsobom používať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, elektronicky odosielať, uverejňovať, prenášať, distribuovať alebo upravovať Ochranné známky, a to ani v reklame alebo médiách, na sociálnych sieťach bez predchádzajúceho písomného súhlasu Mercedes-Benz AG. Používanie Ochranných známok Mercedes-Benz AG na akejkoľvek mobilnej aplikácii, webovej lokalite alebo online službe je zakázané. Mercedes-Benz AG zakazuje používanie „horúcich“ odkazov na akúkoľvek inú mobilnú aplikáciu, webovú lokalitu alebo online službu, pokiaľ nie je vytvorenie takéhoto odkazu vopred schválené zo strany Mercedes-Benz AG.

Licencie

Mercedes-Benz AG je oprávnená chrániť svoje práva duševného vlastníctva vrátane patentov, ochranných známok, dizajnov a autorských práv, a preto žiaden zverejnený obsah nemožno považovať za súhlas alebo udelenie licencie s použitím práv duševného vlastníctva Mercedes-Benz AG.

Výhľadové vyhlásenia

Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať výhľadové vyhlásenia v súlade s platnými právnymi predpismi Nemeckej spolkovej republiky. Príklady výhľadových vyhlásení zahŕňajú naše predbežné vyhlásenia o dopyte po produktoch, budúcom zisku, úrokoch, budúcom vývoji, cenovej politiky, zmeny výmenných kurzov alebo cien surovín, pokles maloobchodných cien jazdených vozidiel, ako aj možný hospodársky pokles v Európe a Severnej Amerike. Vývojové vyhlásenia svojím charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami a existuje mnoho faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú výrazne líšiť od skutočných alebo mlčky predpokladaných vyjadrení týchto výhľadových vyhlásení. Vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti sú okrem iného podmienené domácimi a globálnymi hospodárskymi a obchodnými podmienkami. V dôsledku toho sa naše skutočné budúce výsledky môžu podstatne líšiť od plánov, cieľov a očakávaní uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Dodatočné riziká a faktory sú uvedené v našich dokumentoch, ktoré boli predložené alebo poskytnuté Komisii pre cenné papiere a burzy v USA (ďalej len „komisia SEC“), vrátane najnovšej výročnej správy Mercedes-Benz AG (resp. Daimler AG) vo formulári 20-F, ktorá je k dispozícii na webovej stránke komisie SEC na adrese www.sec.gov . Akékoľvek výhľadové vyhlásenia vytvorené nami alebo v našom mene platia len v dni, v ktorom boli vytvorené. Nezaväzujeme sa aktualizovať výhľadové vyhlásenia tak, aby odrážali akékoľvek zmeny príslušných očakávaní alebo akékoľvek zmeny udalostí, podmienok alebo okolností, na ktorých je takéto vyhlásenie založené.

Odkazy na iné webové stránky, ktoré vlastnia tretie strany

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy alebo vás môžu presmerovať na iné webové stránky, online služby alebo sociálne siete, ktoré vlastnia a kontrolujú tretie strany. Tieto webové stránky nie sú pod kontrolou Mercedes-Benz AG, a preto ani nezodpovedá za obsah, vzhľad, aktuálnosť ani presnosť uvádzaných informácií. Zároveň nezodpovedáme za zhromažďovanie, používanie a sprístupňovanie informácií zverejnených na týchto webových stránkach, ako ani za súlad obsahu s právnymi predpismi.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Upozornenie podľa § 26 Zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG) pre nemeckých užívateľov platí, že Mercedes-Benz AG nebude účastníkom konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľským súdom v zmysle zákona VSBG a nemá ani takúto povinnosť.

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. „RSO platforma“). RSO platforma slúži ako jednotné kontaktné miesto pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných povinností, ktoré vyplývajú z kúpnych zmlúv uzatvorených online. Na RSO platformu sa dostanete prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

Riešenie sporov online | Európska komisia (europa.eu. )

© Copyright Mercedes-Benz AG.