Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie formulára

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) je:

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. („My“)
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
IČO: 35 780 754
E-mail: info@mercedes-benz.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Zodpovedná osoba Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Einsteinova 33
851 01 Bratislava
E-mail: dialog.sk@daimler.com

Všeobecné

Toto vyhlásenie dopĺňa potrebné informácie ku všetkým súhlasom alebo formulárom, ktoré naň odkazujú. Toto vyhlásenie sa vzťahuje špecificky len na spracúvanie osobných údajov na základe týchto súhlasov. Momentom udelenia je odoslanie vyplneného formuláru s označeným políčkom súhlasu.
Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na našom webe v sekcii Ochrana osobných údajov (www.mercedes-benz.sk) (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“). Tieto Informácie o ochrane osobných údajov sú relevantné aj pre Vás, a preto Vás žiadame o oboznámenie sa s nimi.
Udelením súhlasu a odoslaním formulára zároveň vyhlasujete, že: (i) všetky uvedené informácie sú pravdivé; (ii) poskytnutie údajov je dobrovoľné, na základe vlastného rozhodnutia; (iii) ak poskytuje údaje o inej fyzickej osoby, ste oprávnení dané údaje poskytnúť s poukazom na § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a v prípade požiadania nám túto skutočnosť preukážete.

Účel spracúvania

Kontaktné formuláre slúžia na účel vybavenia žiadostí a dopytov. Tento účel spracúvania je rovnaký bez ohľadu na to, o aký formulár ide. Môže ísť o:

  • Formulár týkajúci sa rezervácie predvádzacej jazdy;
  • Formulár týkajúci sa požiadavky o testovaciu jazdu;
  • Formulár týkajúci sa rezervácie v autorizovanom servise;
  • Všeobecný kontaktný formulár pre akékoľvek žiadosti a dopyty;
  • Všeobecný kontaktný formulár pre zasielanie motoristických noviniek značky Mercedes-Benz.

Vo formulároch týkajúcich sa prevádzacích alebo testovacích jázd Vás žiadame osobitne, o súhlas s poskytnutím Vašich údajov v rozsahu formulára konkrétnemu autorizovanému predajcovi, ktorý bude danú jazdu realizovať.
Tieto kontaktné formuláre nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, ani pre záujemcov o prácu. Záujemcovia o predvádzaciu alebo testovaciu jazdu musia prehlásiť, že majú viac ako 18 rokov a sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia.

Doba uchovávania

Súhlas nám udeľujete až do vybavenia žiadosti alebo podnetu, najviac po dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Po tejto dobe nebudeme Vami poskytnuté údaje spracúvať na účely vybavenia žiadostí a dopytov a vymažeme ich v rozsahu, v akom ich nepotrebujeme na iné účely. Ak ste náš zákazník alebo sme spolu už komunikovali, je veľmi pravdepodobné, že Vaše kontaktné údaje spracúvame aj na iné účely, ktoré sú uvedené v Informáciách o ochrane osobných údajov.

Rozsah spracúvaných údajov

Konkrétny rozsah spracúvaných údajov je daný tým, aké údaje vyplníte vo formulároch, ktoré nám odošlete. Výslovne Vás žiadame, aby ste nevypĺňali žiadne nesúvisiace alebo citlivé údaje ani osobitné kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR, nakoľko na ich spracúvanie nemáme vymedzený daný účel.

Komplexné informácie v zmysle čl. 13 a 14 GDPR poskytujeme v rámci Informácií o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na www.mercedes-benz.sk.

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Máj 2021